Осигуряване на оперативна съвместимост на национално и международно ниво 

Световната здравна организация (СЗО) издаде препоръки за използването на международно разпознаваеми стандарти за идентификация и проследимост на медицински продукти.

В тях са посочени стандартите на международната организация GS1, които включват не само идентификация на медицински продукти,  а и на медицински персонал, пациенти, локации, инвентар, документи и други.   За нуждите на дигитализацията и автоматичната обработка на информация, в това число за проследимост, идентификационните номера  се кодират в различни видове баркодове, линейни или двуизмерни (всеки един от тях разписан в ISO стандарт относно схемата на кодиране).

В своите препоръки СЗО посочва характеристиките на съществуващите системи за проследяване и предоставя насоки за регулиране на проследимостта. Предвид различните нужди, капацитет и ресурси на държавите-членки, стратегиите за намаляване на риска и подобряване на устойчивостта при изпълнение на насоките, ще варират. Посочените ръководни принципи ще помогнат на държавите-членки да създадат системи, които най-добре да отговарят на техните нужди и възможности.

СЗО насърчава държавите-членки:

  • да установят подходящ процес за управление на своите системи за проследяване въз основа на анализ на националните особености (в т. ч. регулаторна рамка, управление на веригите за доставки) и влиянието на различните форми на управление на оперативната съвместимост, разходите, сигурността, контрола и достъпа до безопасни и качествени медицински продукти.

  • Да включат анализ на разходите, както и механизъм за осигуряване на устойчивост при планиране на системите за проследимост, за да се предотврати отрицателното въздействие на разходите върху пациентите, правителството, заинтересованите страни от веригата за доставки и в крайна сметка върху достъпа до медицински продукти; и да използват глобални стандарти за идентификация на продукти, идентификация на производството, автоматично обхващане и обмен на данни, за да се намалят  първоначалните, както и регулярните оперативни разходи за системите и да се увеличи оперативната съвместимост на национално и международно ниво.“

Глобалните стандарти GS1 гарантират сигурност на веригата за доставка, повишават безопасността на пациентите и увеличават доверието във ваксини, лекарства и медицински изделия, по целия свят.

За повече информация и въпроси относно прилагането на стандартите GS1 в областта на здравеопазването може да се обръщате към Д. Димитрова на тел. 02/8117 433 или 604, gs1bulgaria@gs1bg.org

Документът Policy paper on traceability of medicinal product може да бъде свален на следната страница https://www.who.int/publications/i/item/policy-paper-on-traceability-of-medical-products