The Global Language of Business
The Global Language of Business
Стандарти за споделяне на информация
GS1 стандарти дават възможност на компаниите да споделят информация.
Споделянето на стандартизирани данни по електронен път с бизнес партньорите има много предимства, включително намаляване на грешките при комуникация, увеличаване на скоростта на бизнес процесите и поддържане на актуализарана продуктовата информация в реално време.
GS1 Електронен обмен на данни
Електронният обмен на данни (Electronic Data Interchange, EDI) предоставя на търговските партньори ефективно средство за автоматично предаване на структурирани данни, по приет стандарт на съобщенията от една информационна система на друга.

GS1 EDI предоставя глобални стандарти на електронни бизнес съобщения, в т.ч. поръчки, авизо, фактури, транспортни и финансови съобщения и други, които позволяват бърз, ефективен и точен обмен на съгласувана бизнес информация между търговските партньори. Поддържа два стандарта на съобщенията: EANCOM® и XML.

GS1_EDI_Gateway_600dpi_RGB_2021-05-21
GS1 XML
XML е език за обмен на информация по интернет. GS1 използва XML, за да създаде стандартен набор от съобщения за електронен обмен на данни EDI. Съобщенията GS1 XML могат да се обменят с помощта на всяко техническо решение или интернет протокол.
GS1_Share_TD_DespatchAdvice_GS1Grass_Electronic_Message_ImageOnly_RGB_2014-12-17
EANCOM
GS1 EANCOM е подмножество на UN/ЕDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), като ЕANCOM съобщенията са опростени и съобразени с нуждите на търговията.
GS1 Стандарти за споделяне на продуктова информация
Мрежа от база данни (Data pools), които са оперативно съвместими, сертифицирани от GS1 и свързани посредством Глобален регистър. GDSN позволява на търговските партньори да синхронизират данни за продуктите, предмет на техните отношения. Данните се въвеждат еднократно и се споделят с всички партньори на компанията. За достъп до мрежата компанията трябва да е свързана с електронен каталог чрез абонамент. При промяна на продуктови данни актуализацията се извършва автоматично в реално време при всички партньори, които работят с тези данни.
Eдинен, хармонизиран модел на продуктови данни, който облекчава обмена им между търговските партньори по целия свят, като повишава оперативната съвместимост и подобрява точността и пълнотата на данните в полза и на крайните потребители.
Разширява обхвата на баркодовете, като ги прави част от интернет мрежата. Идентификаторите GS1, като например номерата GTIN се трансформират във връзка към продуктова информация, която укрепва лоялността на потребителите към търговската марка и позволяват проследяване на продуктите по веригата за доставки.
GS1 Стандарти за проследимост
GS1 EPCIS дава възможност за проследяване на физическото движение на продуктите при движението им по веригите за доставка.
EPCIS е отворен стандарт, който дефинира формата на данните и интерфейса за тяхното споделяне между участниците по веригата за доставки с цел проследяване на физическото движение и статуса на прозуктите в реално време. EPCIS позволява на различни приложения да създават и споделят данни за събития, свързани с проследимостта, както в рамките на предприятията, така и между тях. Той е неутрален по отношение на носителите на данните, баркод или RFID таг и отговаря на въпроси като „какво, къде, кога и защо“. ISO/IEC 19988:2015 дефинира речници, които са ядро ​​на EPCIS.