The Global Language of Business
The Global Language of Business
Ръководни документи
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на настоящия Устав и Решението на учредителното събрание.

Наименование

Чл. 2. (1) наименованието на сдружението е „GS1 България“ („ДЖИЕС 1 България“), наричано по-нататък „Сдружение/то“.

(2) В кореспонденцията на Сдружението то се идентифицира с неговите наименование, седалище, адрес на управление, съд по регистрацията, номер на съдебната регистрация и БУЛСТАТ.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, община Столична, район Оборище, ул. Искър № 9.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на Сдружението

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в изпълнение на следните цели и задачи:

 1. администриране и популяризиране в България на системата от стандарти GS1 (наричана по-нататък “Система/та”), в т.ч. внедряване на стандарти за автоматична идентификация, електронен обмен на документи и електронно управление, глобална синхронизация на данни, радиочестотна идентификация, както и на добри практики, базирани на Системата;
 2. насърчаване на всички икономически сектори, както и на публичния сектор да използват стандартите GS1;
 3. контролиране и координиране използването на Системата в РБългария и консултиране относно областите на нейното приложение;
 4. осъществяване на сътрудничество с браншови организации, държавни органи, организации на потребителите и други заинтересовани страни за развитието на Системата;
 5. популяризиране целите и задачите на GS1 AISBL;
 6. извършване на дейности и предоставяне на услуги, свързани с изпълнение на задълженията към членовете на Сдружението и към GS1 AISBL;
 7. съдействие за равитие на сътрудничеството между български и чужди фирми и за хармонизация при прилагане на стандартите в търговските отношения между тези фирми;
 8. извършване на всички други законни дейности, които са свързани или спомагат за постигане на посочените цели на Сдружението.

Дейност на Сдружението

Чл. 6. Основни дейности на Сдружението са насочени към подпомагане на неговите членове във връзка с:

 1. издаване на фирмени префикси GS1, които започват с префикс за РБългария, определен от GS1 AISBL, в съответствие с правилата на последната, с правилата за управление на Системата и с правилата на Сдружението;
 2. предоставяне на единични идентификационни номера GS1, които се определят по реда на постъпване на редовните документи от членовете;
 3. уникалността на предоставяните идентификационни номера;
 4. публикуване на определените на членовете идентификационни номера (GLN, GTIN и други) в сайта на Сдружението и в публична платформа от регистри, управлявана от GS1 AISBL, съгласно валидните Общи условия и Вътрешни правила;
 5. съдействие при внедряване на електронен код на продуктите;
 6. съдействие за предприемане на правни действия при констатирани нарушения при използване на идентификационните номера, както и при прилагане на Системата на територията на РБългария;
 7. организиране на семинари, симпозиуми, презентации по приложението на Системата;
 8. провеждане на обучение, консултации и предоставяне на информация – по искане на физически и юридически лица, организации и институции – по приложение стандартите на Системата;
 9. издаване, отпечатване и разпространение на печатни издания с материали, свързани с прилагане на Системата;
 10. създаване и поддържане база данни за своите членове;
 11. представляване на интересите на членове на Сдружението в рамките на неговите основни цели и дейност, определени в този Устав;
 12. сътрудничество със сродни органи и организации от страна и чужбина;
 13. участие в международни проекти и програми, свързани с приложението и развитието на Системата;
 14. генериране и верификация на баркодове;
 15. осъществяване на други позволени от закона дейности, насочени към постигане на целите и изпълнение на задачите на Сдружението.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 7. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица и физически лица (търговци, кооперации, сдружения с нестопанска цел, юридически лица, създадени със специални закони), лица, учредени по предвидения законен начин, които нямат юридическа самостоятелност, но притежават идентификационен номер (граждански дружества, обединения и др. под.), както и всяко лице, което е регистрирано с право да извършва стопанска дейност.

(3) Членовете на Сдружението са активни, асоциирани и почетни членове.

(4) Активни членове на Сдружението са членовете-учредители, както и лицата, посочени в ал. 2, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 1. най-малко пет години са ползватели на GS1 фирмен/и префикс/и и/или идентификационни номера;
 2. в периода, посочен в предходната т. 1 са заплащали редовно и в срок определената имуществена вноска (членски внос);
 3. в периода, посочен в т. 1 не са нарушавали устава и вътрешните правила на Сдружението (вкл. и за ползване на GS1 фирмен/и префикс/и и идентификационен/ни номер/а), и с каквото и да било действие/я/бездействие/я не са уронвали авторитета на Сдружението;
 4. предложени са за активни членове от Управителния съвет с негова препоръка.

(5) Асоциирани членове са лицата, посочени в ал. 2 от този член, които са ползватели на GS1 фирмен/и префикс/и и/или идентификационни номера и желаят само да се възползват от дейностите на Сдружението.

(6) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица от страната и чужбина, които са с особени заслуги за постигане на целите и задачите на Сдружението.

Чл. 8. (1) Лицата по чл. 7, ал. 4, които отговарят на изискванията на т.т. 1, 2  и 3 от същата разпоредба, се приемат за активни членове въз основа на молба (по определен образец) до председателя на Управителния съвет на Сдружението (наричан по-нататък „Председател/я/ят”). Управителният съвет – при наличието на условията за активно членство- предлага приемането на лицето за активен член по реда на чл. 7, ал. 4, т. 4 от този устав. Активното членство възниква след решението на Общото събрание за удовлетворяване на молбата,  изпратеното до лицето уведомление за това решение и след като лицето заплати определената от Общото събрание за активните членове встъпителна имуществена вноска (членски внос).

(2)  Лицата по чл. 7, ал. 5 се приемат за членове на Сдружението, въз основа на молба (по утвърден образец), изпратена до Председателя. В молбата кандидатът заявява, че приема Устава и вътрешните правила на Сдружението, регламентиращи прилагането на Системата и заявява ползването на префикси и/или номера, посочени в чл. 7, ал. 5. Членственото правоотношение възниква след решение на Управителния съвет (или на упълномощено от него лице) за удовлетворяване на молбата, изпратеното до лицето уведомление за това решение и след получаването на префикс и/или номер и заплащането на определената имуществена вноска (членски внос).

(3) Редът за предоставянето, ползването и прекратяване на ползването на префикси и идентификационни номера се уреждат във вътрешни правила на Сдружението и съобразно правилата/стандартите на GS1 AISBL.

(4) Отказът за членство, изпратен на лицата по ал. 3 може да се обжалва пред  Общото събрание на Сдружението.

(5) Лицата по чл. 7, ал. 6 се приемат за почетни членове на Сдружението от Управителния съвет, по предложение на активен  и/или асоцииран член на Сдружението и след съгласие на лицето и декларация, че приема Устава на Сдружението и вътрешните му правила.

Чл. 9. (1) Всички членове на Сдружението имат право да:

 1. бъдат информирани за организационната дейност на Сдружението и за прилагането на Системата;
 2. участват в организирани от Сдружението мероприятия (семинари, обучения, симпозиуми, презентации, консултации);
 3. бъдат защитавани техни общи права и законни интереси при прилагане на Системата;
 4. получават безплатно, или срещу заплащане издания на Сдружението.

(2) Асоциираните и почетните членове – в срока по чл. 16, ал. 3 от този устав – се канят в Общото събрание, в качеството им на наблюдатели без право на глас, като се допускат в Общото събрание само тези от тях, които  са потвърдили в писмен вид  присъствието си най-малко две седмици преди датата на събранието.

Чл. 10. (1) Активните членове имат право:

 1. да участват лично, или чрез представител в Общото събрание;
 2. да бъдат избирани в управителните и контролни органи на Сдружението;
 3. на един глас, който се упражнява лично или от техен представител в управителните органи на Сдружението.

(2) Активните членове-учредители са задължени да заплатят учредителна имуществена вноска, в размер и срокове, определени от тях с единодушие в учредителния протокол. При прието от  тези членове в учредителния протокол единодушно решение, някой/някои от тях могат да поемат задължение за плащане на  учредителна имуществена вноска на друг/и член/ве–учредител/и. По решение на Общото събрание учредителната имуществена вноска може да бъде прихваната срещу последващите  годишни вноски, дължими от активните членове – учредители.

Чл. 11. Асоциираните  и почетните членове (чрез техните представители, респ. – лично) имат право  да участват във Форума на ползвателите към Управителния съвет.

Чл. 12. Всеки член на Сдружението е длъжен да:

 1. спазва изискванията на Устава и вътрешните правила на Сдружението, както и да изпълнява решенията на органите на управление на Сдружението;
 2. съдейства за осъществяване целите и задачите на Сдружението;
 3. предоставя на Сдружението необходимата информация за своята дейност, свързана с прилагането на Системата;
 4. ползва само предоставените му от Сдружението префикси и/или идентификационни номера;
 5. не предоставя (под каквато и да е форма) на трети лица получените от Сдружението идентификационни номера;
 6. информира незабавно Сдружението в случай на констатирани нарушения на изискванията на Системата;
 7. заплаща имуществени вноски (встъпителен и годишен членски внос) в размер определен от Общото събрание за всеки вид членство и по ред, разписан във Вътрешните правила на Сдружението, срещу издаден от Сдружението документ; почетните членове, ако не са получатели на предоставени им от Сдружението префикси/идентификационни номера не дължат заплащане на имуществени вноски (членски внос);
 8. уведомява Председателя за случаи на извършено от члена преобразуване, продажба на предприятие, или предоставяне на лиценз, както и за лицето, което поема правата и задълженията за членство (респ. – правото за ползване на предоставените от Сдружението префикси/идентификационни номера); в посочените случаи се прилагат  документите, определени във вътрешните правила на Сдружението; лицето, което поема правата и задълженията за членство в Сдружението носи отговорност за имуществените вноски, които са дължими за периода преди преобразуването/продажбата/договора за лиценз.

Чл. 13. Правата и задълженията на всеки член са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на друго лице.

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Председателя;
 2. със смъртта, или поставянето под пълно запрещение на члена-физическото лице;
 3. с прекратяване дейността на лицето, посочено в чл. 7, ал. 2 от този Устав;
 4. с изключването на члена с решение на Общото събрание, поради системно нарушение на настоящия Устав, вътрешните правила на Сдружението, и/или поради поведение, което уронва авторитета на Сдружението;
 5. при отпадане на членството, поради невнасяне на определените имуществени вноски (членски внос), и/или поради системно неучастие в дейността на Сдружението след решение на Управителния съвет. .

(2) При прекратяване на членството по реда на предходната ал. 1, се прекратяват и правата на лицето да участва в Общото събрание, респ. да ползва предоставените му от Сдружението префикси/идентификационни номера и лицето се отбелязва като неактивно в базата данни на Сдружението. Ако в посочения в предходното изречение случай лицето продължи ползването на предоставените му от Сдружението префикси/идентификационни номера, това лице носи отговорност пред Сдружението и/или пред негов/и член/ове, по реда и съгласно вътрешните правила на Сдружението.

(3) При прекратяване на членството по реда на ал. 1, лицето на което е прекратено членството, няма право на възстановяване на платените от него към деня на прекратяване на членството имуществени вноски (членски внос).

(4) При прекратяване на членството по реда на ал. 1, т. 5, поради неплащане на определените имуществени вноски (членски внос), членството може да се възстанови, по искане на лицето, ако същото издължи неплатените вноски в срок до две години от прекратяването. След изтичането на срока по предходното изречение членството може да бъде възстановено по реда на чл. 8, ал. 1 от този Устав.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителният съвет;
 3. Форумът на ползвателите към Управителния съвет;
 4. Председателят.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1). Редовно или извънредно Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива, или по искане най-малко на една трета от–  активните членове. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено исканe на активните членове, или оправомощено от тях лице.

(2) Редовно Общо събрание се свиква поне един път годишно.

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявление на адреса на управление на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за провеждането на Общото събрание – мястото, датата, началния час и дневния ред на събранието, както и по чия инициатива то се свиква.

(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината неговите членове.

(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите  активни членове.

(6) Общото събрание се ръководи от Председателя.

Чл. 17. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. одобрява насоките за дейността на Сдружението;
 3. приема организационния и финансов отчет за дейността на Управителния съвет;
 4. приема бюджета на Сдружението;
 5. приема, променя и отменя вътрешните правила на Сдружението;
 6. приема решения за участие на Сдружението в други сдружения и дружества, както и откриването и закриването на клонове на Сдружението;
 7. определя числения състав на Управителния съвет, избира за срок от четири години и освобождава неговите членове;
 8. избира за срок от четири години измежду членовете на Управителния съвет и освобождава председателя на Управителния съвет;
 9. избира за срок от  четири години и освобождава контрольора на Сдружението;
 10. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни правила, регламентиращи дейността на Сдружението.
 11. приема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 12. определя размерите на дължимите от членовете на Сдружението имуществени вноски (членски внос);
 13. приема тарифа за таксите за услугите извършвани от Сдружението;
 14. приема решения, свързани с имуществото на Сдружението;
 15. приема решения за образуване на целеви парични фондове;
 16. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 17. определя адреса на Сдружението;
 18. създава съвети, комисии, секции и др. помощни органи на Сдружението;
 19. приема решения по въпроси, поставени от членовете;
 20. избира експерт-счетоводител за изготвяне на доклад по годишните отчети;
 21. одобрява организационната структура на Сдружението;
 22. приема други решения, предвидени в настоящия Устав.

(2) Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите, а по ал. 1, т. т. 1, 11, 14 и 16 – с мнозинство две трети от присъстващите.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Общото събрание не може да възлага на други органи на Сдружението правата, посочени в ал. 1, т.т. 1, 3, 4, 7,  8, 10 и 11.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18. (1) За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица измежду всички членове (респ. – техни представители), като повече от половината от състава на Управителния съвет са ползватели на системата и на префиксите. Юридическите лица, които са членове на Сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението

(2) Управителният съвет се състои най-малко от пет и май-много от единадесет члена, който числен състав включва и неговия председател.

(3) Управителният съвет се свиква най-малко четири пъти годишно от Председателя по негово решение, и/или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(4) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя и се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Чл. 19. (1) Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. одобрява и внася за приемане в Общото събрание своя организационен и финансов отчет;
 3. одобрява и внася за приемане в Общото събрание програма за дейността на Сдружението;
 4. учредява награди и почетни знаци на Сдружението;
 5. определя лице за извършване на ликвидация на Сдружението;
 6. изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание и от настоящия Устав, както функции, които не са предоставени на Общото събрание или на друг орган по закон или съгласно този устав.

(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решението по ал. 1, т. 5 се приема с мнозинство от всички членове.

(3) В заседанията на Управителния съвет участват с право на съвещателен глас изпълнителният директор на Сдружението, и/или неговият заместник, които се назначават от Председателя.

(4) За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение.

В. ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 20. (1) Форумът на ползвателите („Форум/а/ът” ) към Управителния съвет:

 1. предлага членове на Управителния съвет (с изключение на членовете на първия Управителен съвет), отговарящи на критериите, приети от Общото събрание;
 2. внася за одобрение в Управителния съвет, респ. чрез Управителния съвет – в Общото събрание на предложения/становища за:

а) годишен организационен и финансов отчет;

б) годишна програма за дейността на Сдружението;

в) награди и почетни знаци на Сдружението;

г) изменение и допълнение на вътрешните правила на Сдружението;

д) организационната структура на Сдружението;

e) създаване на съвети, комисии, работни групи към Сдружението;

ж) сътрудничество със сродни организации.

(2) Форумът се свиква от Председателя най-малко веднъж годишно по предварително определен дневен ред. Всеки член на Форума може да прави предложение за обсъждане на  допълнителни въпроси, които да се включват  в дневния ред на следващото заседание, ако повече от половината членове на Форума изразят писмено съгласие за това

(3) Заседанията на Форума се ръководят от Председателя.  Форумът може да обсъжда, респ. – да прави предложения по въпроси от дневния ред и неприсъствено – по електронен път, и/или чрез телефон/факс.

(4) Становищата на Форума по въпроси, които са от компетентност на Общото събрание се предоставят чрез Председателя, който ги внася в Общото събрание със свое предложение.

Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 21. (1) Председателят:

 1. ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. представлява Сдружението;
 3. утвърждава щата на Сдружението;
 4. сключва, променя и прекратява трудовите договори със служители на Сдружението, както и всички други договори на Сдружението с физически и юридически лица;
 5. издава вътрешни заповеди;
 6. ръководи заседанията на Общото събрание;
 7. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и на Форума;
 8. внася в Управителния съвет предложенията/становищата на Форума;
 9. координира връзките на Сдружението с държавните и недържавни органи и организации, вкл. и с международни такива;
 10. изпълнява и други дейности, възложени му от Общото събрание, Управителния съвет и настоящия Устав.

(2) При отсъствие на Председателя той упълномощава друг член на Управителния съвет, който да го замества.

(3) Председателят може да изпълнява функциите си и на обществени начала.

Чл. 22. (1) Контролен орган на Сдружението е контрольорът, който се кани да участва със съвещателен глас в заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Форума.

(2) Контрольорът:

 1. контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата, съобразно приетия бюджет на Сдружението;
 2. представя свое становище по отчетите на Управителния съвет и Общото събрание;
 3. отчита своята контролна дейност пред Общото събрание;
 4. представя становище по възражения на членове на Сдружението срещу решения на органите му на управление.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 23. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги, участие в дружества, други законни приходи.

(2) Издръжката на Сдружението се осигурява от:

 1. имуществени вноски (членски внос);
 2. такси за извършени услуги;
 3. дарения и други законни източници

(3) Сдружението не разпределя печалба. Приходите от неговата дейност (стопанска и нестопанска) могат да се използват само за неговата издръжка, както и за постигане на определените в този устав цели на Сдружението, вкл. и за развитие на дейността и подобряване на качеството на предоставяните от Сдружението услуги.

Чл. 24. Финансовата дейност на Сдружението се извършва в съответствие с приетия от Общото събрание годишен бюджет.

Чл. 25. Сдружението отговаря за поетите от него задължения с имуществото си. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове За задълженията на Сдружението членовете му отговарят до размера на определените имуществени вноски (членски внос).

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. (1) Сдружението може да бъде прекратено при наличие на законните основания.

(2) При прекратяването определено от Управителния съвет лице извършва ликвидация.

(3) При ликвидацията останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предава на юридическо лице с нестопанска цел, сходна с тази на  Сдружението в областта на прилагане на Системата за идентификация и за електронен обмен на данни, което лице е определено с решение на  Общото събрание с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове. В случай, че Общото събрание не постигне такова съгласие, и/или ако не съществува юридическо лице със сходна дейност, и/или ако съществуват  повече от едно такова юридическо лице, останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предава на член-учредител, определен с квалифицирано мнозинство от учредителите на Сдружението.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27.  Сдружението има кръгъл печат с надпис „Сдружение „GS1 България – София  Печатът се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, върху издаваните удостоверения и други документи и върху кореспонденцията.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет от Общото събрание, състояло се на 05.04.2016г.,  изменен и допълнен от Общото събрание на 28.02.2024г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила  за дейността на сдружение „GS1 България“ (по-нататък „Сдружение/то“) уреждат :

 1. образците на документите, които следва да попълнят и подпишат кандидатите за членове на Сдружението;
 2. реда за предоставяне на определените от Сдружението фирмени префикси и единични номера (общо наричани по-нататък „идентификационни номера”);
 3. реда за ползване и за прекратяване на ползването на определените от Сдружението идентификационни номера;
 4. отговорността на членовете за неспазване на реда, посочен в предходната т. 3;
 5. реда за заплащане на определените от Общото събрание на Сдружението имуществени вноски;
 6. правомощия на изпълнителното управление на Сдружението.

II. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 2. (1) Кандидатите за активни членове на Сдружението, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 4 от Устава на Сдружението (наричан по-нататък „Устав/а/ът”) попълват, подписват и изпращат до председателя на Управителния съвет на Сдружението (наричан по-нататък „Председател/ят”) молба по образец – приложение № 1 към настоящите правила.

(2) Попълнената и подписана молба, посочена в ал. 1, се подава на хартиен носител или по електронен път с електронен подпис.

(3) Активното членство възниква по реда и условията, предвидени в чл. 8, ал. 1 от Устава.

Чл. 3. (1) Кандидатите за асоциирани членове на Сдружението по чл. 7, ал. 5 от Устава попълват, подписват и изпращат до Председателя молба за членство по образец – приложение № 2 към настоящите правила и прилагат документите, описани в образеца.

(2) Определените в ал. 1 документи са обявени на интернет страницата на Сдружението, те се  попълват (генерират) след регистрация в системата и се разпечатват. Попълнената и подписана молба и приложенията задължително се подават по реда, определен в чл. 2, ал. 2 от настоящите правила.  При желание на кандидата последният може – за целите на предварителната информация и ускоряване на процедурата по издаване на идентификационни номера – да изпрати посочените документи и по електронна поща – в сканиран вид, или да използва опцията „прикачване на документи” в информационната система на Сдружението.

(3) Асоциираното членство възниква по реда и условията, предвидени в чл. 8, ал. 2 от Устава.

Чл. 4. Почетното членство възниква след решение на Управителния съвет, прието въз основа на предложение на активен и/или асоцииран член на Сдружението и подписана от лицето декларация по образец – приложение № 3 към настоящите правила.

III. УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ПРОМЕНИ В ЧЛЕНОВЕТЕ И
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОМЕНИТЕ

Чл. 5. (1) Само при спазване на процедурата, предвидена в настоящата разпоредба, могат да бъдат предмет на сделка между членове, както и между членове и трети лица, предоставените от Сдружението единични номера и всички номера от предоставения от Сдружението фирмен префикс.

(2) С предоставените от Сдружението идентификационни номера на членовете последните могат да сключват помeжду си сделки (при преобразуване, продажба на предприятие, договори за производство/търговия – изключителен или неизключителен лиценз, както и при всеки друг вид договор), след като:

 1. законните (или писмено упълномощените) представители на страните по сделката заедно и в писмен вид уведомят Сдружението за тяхното намерение и за взаимното им съгласие, коя от тях поема правата и задълженията във връзка с предоставените идентификационни номера (вкл. и задължението за имуществени вноски, които са дължими за периода преди посоченото уведомление) – уведомлението е по образец – приложение № 5 към настоящите правила.
 2. лицето, което е поело ангажимента за това е заплатило на Сдружението дължимите имуществени вноски за периода преди уведомлението;
 3. Сдружението в срок до три дни от получаване на уведомлението по т. 1 и извършване на плащането по т. 2 извършва промени в базата данни, посочена в чл. 14, ал. 1 от настоящите правила относно ползувателя на идентификационния номер – предмет на сделката.

(3) С предоставените идентификационни номера от Сдружението негови членове могат да сключват с трети лица сделки (при сливане, вливане, продажба на предприятие, договори за производство/търговия – изключителен или неизключителен лиценз, както и при всеки друг вид договор), след като:

 1. законният/те (или писмено упълномощен/и) представител/и на члена/овете – страна/и по сделката писмено уведомят Сдружението за неговото/тяхно намерение и за съгласието му/им за сключване на сделката по отношение на номера/та, както и за това, кой от субектите поема правата и задълженията във връзка с тези номера (вкл. и задължението за имуществени вноски, които са дължими за периода преди уведомлението);
 2. третото лице – в случаите, когато то поема правата и задълженията по предоставените номера подаде молба и изпълни изискванията по реда на Устава и настоящите правила за кандидатстване за асоциирано членство в Сдружението, с изключение на изискването за встъпителна имуществена вноска;
 3. лицето, което е поело ангажимента за това е заплатило на Сдружението дължимите имуществени вноски за периода преди уведомлението;
 4. Управителният съвет (или упълномощеното от него лице) в срок до три дни от получаване на уведомлението и документите по т.т. 1 и 2 и от плащането на имуществените вноски по т. 3 приеме решение за удовлетворяване на молбата по предходната т. 2 за асоциирано членство.
 5. Сдружението в срок до три дни от решението по т. 4 извърши промени в базата данни, посочена в чл. 14, ал. 1 от настоящите правила относно ползувателя на номера – предмет на сделката.

(4) Изискванията по ал. ал. 2 и 3 не се прилагат в случаите, когато по силата на сключен договор за лиценз върху обект на индустриална собственост член, или трето лице произвеждат продукти единствено за нуждите и за сметка на друг член, който е собственик на посочения обект.

(5) При неспазване на реда в случаите, описани в предходните ал. ал. 2 и 3, когато за този факт е получено уведомление (сигнал), или когато това обстоятелство е установено след служебно извършена проверка, Сдружението:

 1. отнема правото на ползване на предоставени номера от членове, които вследствие на преобразуването са прекратили юридическата си самостоятелност;
 2. отнема правото на ползване на номерата от трети лица, които нямат това право (съгласно Устава и настоящите правила);
 3. прекратява едностранно – чрез изключване – членственото правоотношение с неизправния член.

Чл. 6. (1) Всеки активен и асоцииран член на Сдружението писмено уведомява последното в срок от седем дни от извършена регистрация на промяната, свързана с преобразуване, прекратяване на дейността, промяна на закония/ите представител/и, на формата на дружеството, както и обявяването му в несъстоятелност и прилага решението на съда, ако регистрацията на този член е в съдебния регистър.

(2) Всеки член на Сдружението писмено уведомява последното в срок от седем дни от извършената регистрация на промяната, свързана с неговото седалище и/или адреса му на управление (респ. – на постоянния и настоящ адрес на почетния член), както и при промяна на данните му за контакт (телефон, факс, адрес на електронна поща, или сайт) и прилага решението на съда, ако регистрацията на този член е в съдебния регистър. При неспазване на това изискване Сдружението изпраща кореспонденцията за члена на адреса, отразен в базата данни на  Сдружението и писмата се считат за получени.

Чл. 7. Сливането или вливането, извършено между членове, прекратяването на дейността на члена, респ. – смъртта на почетния член, има за последица прекратяване на активното/асоциирано членство на лицето, което прекратява дейността си (юридическата си самостоятелност), респ. – прекратяване на почетното членство.

IV. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. (1) Учредителите – активни членове заплащат учредителна вноска в размер и срокове, определени с решение на учредителното събрание.

(2) Активните членове, извън тези по предходната ал. 1, заплащат  за  годината на приемането им за членове встъпителна имуществена вноска в размер, определен в Тарифата – приложение № 6  към тези правила (наричана по-нататък „Тарифа/та”). Срокът за заплащане на встъпителната имуществена вноска е до 180 дни от решението на Общото събрание по чл. 8, ал. 1 от Устава.

(3) Асоциираните и почетни членове (ако почетните членове са ползуватели на предоставени от Сдружението номера) заплащат – заедно с подаване на документите по чл. 3 от настоящите правила – встъпителна имуществена вноска в размер, определен в Тарифата. В случай, че Управителният съвет (или упълномощено от него лице) откаже приемането му за асоцииран член, Сдружението в срок до три дни от отказа възстановява на кандидата платената имуществена вноска.

(4) При изчерпване на капацитета на предоставения префикс, Сдружението – при поискване от члена – предоставя следващ префикс срещу заплащане на минимална встъпителна вноска за съответния капацитет, определена по размер в Тарифата.

   Чл. 9. (1) Годишните имуществени вноски са определени по размер в Тарифата.

(2) Активните, асоциирани и почетни членове (ако почетните членове са ползватели на номера) заплащат в срок до 30 юни годишни вноски  за всяка календарна година, следваща годината на приемането им за членове.

(3) Ако след началото на календарната година и в срока, посочен в предходната ал. 2, Общото събрание приеме решение за увеличаване на годишната вноска, приетата промяна на размера на вноската не се отнася за приетите в предходен период членове, които междувременно са заплатили  годишния си членски внос по Тарифата, действащата към момента на плащането. Изменените с решение на Общото събрание годишни имуществени вноски се прилагат за всички членове от следващата календарна година.

Чл. 10. (1) Учредителните, встъпителни и годишни имуществени вноски могат да се заплащат на касата на Сдружението, или по банков път и не се облагат с данък върху добавената стойност.

(2) В сроковете, посочени в чл. чл. 8 и 9 от настоящите правила Сдружението може да издава проформа фактури за дължимите встъпителни/годишни имуществени вноски.

(3) За извършеното плащане на учредителни/встъпителни и годишни имуществени вноски Сдружението издава фактури, налични в електронен вид в профила на фирмата в информационната система на Сдружението и при поискване ги изпраща на адресите за кореспонденция на членовете, посочени от тях в молбите/декларациите/ уведомленията по чл. чл.  2, 3, 4 и 6, ал. 2 от тези правила.

Чл. 11. (1) Членствените правоотношения се прекратяват при отпадане (чл. 14, ал. 1 от Устава), в случай, че е налице неплащане на членски внос за две години. При прекратяване на членството по този ред лицето, на което е прекратено членството няма право на възстановяване на платените от него имуществени вноски, дължими към деня на прекратяване на членството.

(2) При прекратяване на членството при отпадане (чл. 14, ал. 1, т. 5 от Устава), членството може да се възстанови по искане на лицето, ако същото издължи неплатените вноски в срок до две години от прекратяването. След изтичане на срока по предходното изречение членството може да бъде възстановено по реда на чл. 8, ал. 2 от Устава.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НОМЕРА

Чл. 12. (1) Сдружението предоставя на членовете си идентификационни номера, въз основа на споразумението за изключителен лиценз, подписано между Сдружението и международната организация „GS1 AISBL”. На това основание Сдружението има право да отнема ползването на идентификационни номера, издадени/ползвани  в нарушение на настоящите правила.

(2) Сдружението определя идентификационни номера GTIN-8, GTIN-13, GLN, както и префикси с различен капацитет (100, 1000, 10000 и 100000), описани в Основните спецификации и вътрешните правила на международната организация „GS1 AISBL”.

(3) Кандидатите за фирмен префикс получават и GLN номера, които се формират на основата на предоставения фирмен префикс.

(4) При изчерпване на номерата, всеки от членовете може да поиска от Сдружението и има право да получи допълнителни идентификационни номера, след попълване, подписване и изпращане на нова регистрационна карта (приложение към молбата за членство). Допълнително предоставените идентификационни номера се отразяват от Сдружението в базата данни по чл. 14, ал. 1 от настоящите правила. Посоченият ред се прилага и за получаване на идентификационни номера от почетните членове.

(5) Сдружението следи и отговаря за уникалността на предоставените идентификационни номера.

 

Чл. 13. (1) За определените идентификационни номера Сдружението издава сертификати с валидност две години.

(2) Сертификатът, посочен в предходната ал. 1 се издава от Сдружението в оригинал (подписан и подпечатан) след възникване на членственото правоотношение и се изпраща на члена с куриерска служба на адреса му за кореспонденция, посочен в молбите/декларациите/ уведомленията по чл. чл. 2, 3, 4 и 6, ал. 2 от тези правила.

(3) Сертификатът, посочен в ал. 1 се генерира автоматично (без подпис и печат) и в системата на Сдружението след регистрация на члена, и е достъпен за последния за справка и разпечатване, вкл. и след изтичане на срока по ал. 1, ако членът редовно заплаща дължимите от него имуществени вноски (членски внос). При условието, посочено в предходното изречение и по искане на члена Сдружението му издава и изпраща нов оригинален сертификат след изтичане на 2-годишния срок по ал. 1.

(4) При искане от члена Сдружението издава и изпраща оригинален сертификат и на английски език.

Чл. 14. (1) Сдружението поддържа база данни на членовете си и възможност за проверка на членството, достъпна на интернет страницата на Сдружението.

(2) Публичната база данни съдържа информация за членовете: наименование/име, статус на членственото правоотношение,  ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, GLN, адрес за кореспонденция и други.

(3) Сдружението предоставя данни за идентификационните номера на членовете и данни за тях /наименование, адрес на управление, интернет страница и други/ в GS1 Глобална платформа от регистри/ GS1 Registry platform, достъпна на интернет страница www.gs1.org.

Чл. 15.(1) Всеки член може да ползва само предоставените му от Сдружението идентификационни номера. Предоставените от Сдружението на определен член номера (вкл. и номера от капацитета на предоставен префикс) могат да се ползват от други лица само при условията и по реда, предвиден в чл. 5 от настоящите правила.

(2) Предоставените от Сдружението номера не могат да се наподобяват (включително и като дизайн и/или в частта на отличителния им елемент), не могат да се поправят, изменят, или имитират, с тях не може да се злоупотребява – както от членове, така и от трети лица.

(3) При констатирано нарушение на ал. ал. 1 и 2 от този член Сдружението има право да отнеме предоставените на члена номера, както и едностранно да прекрати членствените правоотношения, чрез изключване, поради неспазване на настоящите правила.

(4) При констатирано нарушение на ал. 2 от трето лице, Сдружението защитава правата си по общия ред.

(5) Членовете, които използват номерата за идентификация и/или маркиране с баркод на продукти (GTIN), въвеждат информация за продуктите в Продуктов каталог БГ Баркод. Данните се споделят с GS1 платформа от регистри/ GS1 Registry platform, съгласно Общите условия на Каталога.

(6) Членовете, които използват номерата за идентификация на  локации (GLN), въвеждат данни за локациите в GS1 Activate. Данните се споделят с GS1 платформа от регистри/ GS1 Registry platform, съгласно Общите условия на платформата.

Чл. 16. След прекратяване на членството в Сдружението и независимо от основанието за това прекратяване, се прекратяват всякакви права върху определените номера на лицето, на което те са били предоставени. В този случай Сдружението отнема правото за ползване на номерата.

VI. ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НОМЕРА И
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТНЕМАНЕТО

Чл. 17. (1) При отнемане на правото за ползване на номера/та, направено по реда на настоящите правила, Сдружението уведомява международната организация „GS1 AISBL”, както и отбелязва промяната на статута в публичните регистри.

(2) Отнетите номера остават на разположение на Сдружението.

(3) Сдружението уведомява писмено лицето за отнемане на ползването.

(4) Сдружението не изпраща уведомление по реда на предходната алинея в случаите по чл. 7 от настоящите правила.

Чл. 18. (1) Член, който след уведомлението, направено по чл. 17, ал. 3 продължи ползването на номера/та носи отговорност за санкция в размер на  двукратния размер на дължимия членски внос за съответната година за всеки отделен случай.

(2) Сдружението има право да прихване дължимата санкция, посочена в предходната ал. 1 от всяко плащане към Сдружението, извършено от неизправния член.

Чл. 19. Трето лице, което след уведомлението, направено по чл. 17, ал. 3 продължи ползването на номера носи отговорност пред Сдружението по общия ред.

Чл. 20. Сдружението има право да сигнализира оправомощените органи (прокуратура, Комисия за защита на конкуренцията и др.) за лица, които след уведомлението по чл. 17, ал. 3 продължат ползването на номера/та.

Чл. 21.(1) Споровете, повдигнати от член на Сдружението по повод на решения на органи на Сдружението по раздели III-VI от настоящите правила се решават от Общото събрание на Сдружението по доклад на контрольора на Сдружението.

(2) Споровете между членове на Сдружението, възникнали по повод неправомерното ползване на номера, вкл. и в случаите по чл. 15, ал. 2 от настоящите правила се решават от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата по реда на неговия Правилник за дела, основани на арбитражно споразумение.

VII. ИЗПЪЛНИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 22.(1) Председателят подписва трудови договори с лица от оперативното управление на Сдружението – изпълнителния директор и заместник – изпълнителния директор, както и с останалите служители.

(2) Председателят подписва и граждански договори за изпълнение на определена работа/действие.

(3) Изпълнителният директор:

 1. организира изпълнението на решенията на органите на Сдружението;
 2. организира административната дейност на Сдружението;
 3. участва с право на съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет, отделно или заедно със заместник-изпълнителния директор;
 4. при отсъствие на Председателя и след упълномощаване изпълнява негови задължения;
 5. при издадена от Председателя заповед участва в заседания на изпълнителните директори, организирани от сродни организации в Европа и от международната организация „GS1 AISBL”;
 6. организира изпълнението на други текущи задачи, възложени му от Председателя.

(4) Заместник-изпълнителният директор:

 1. замества изпълнителния директор при негово отсъствие;
 2. подпомага работата на изпълнителния директор;
 3. изпълнява други задачи, които са му пряко възложени от Председателя, или от изпълнителния директор.

(5) Изпълнителният директор и заместник-изпълнителният директор подготвят проект на документите, които се обсъждат в органите на Сдружението, организират техните заседания и се отчитат за дейността си пред Председателя.

Чл. 23. (1) Изпълнителният директор, зам. изпълнителният директор и другите служители на Сдружението се командироват от Председателя.

(2)  Председателят в определени случаи може да командирова лицата, посочени в предходната ал. 1 при дневни и квартирни командировъчни разходи по-високи от тези, предвидени в нормативната уредба и при условие, че тези разходи са в рамките на утвърдения за Сдружението бюджет.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) Настоящите вътрешни правила са задължителни/приложими за всички лица, които при подаване на молба за членство в Сдружението писмено декларират, че приемат и ще спазват тези правила.

(2) Правилата се публикуват в интернет страницата на Сдружението и перманентно се актуализират при всяка тяхна промяна, извършена по реда на Устава на Сдружението.

(3) За всяка промяна на правилата, извършена по реда на Устава на Сдружението членовете се информират чрез електронни съобщения, в които се посочва мястото на публикуване на правилата, от където е достъпна и възможността за изтегляне в електронен вид.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите вътрешни правила са приети с решение на Общото събрание на Сдружението на 09.09.2016 г. с Протокол No 02/09-2016, на основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава на Сдружението.

Изменени са с решение на Общото събрание на Сдружението на 28.02.2024 г. с ПРОТОКОЛ № ОС-13/28.02.2024 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава на Сдружението.