The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 стандарти за идентификация

В основата на системата от стандарти GS1 е уникалната идентификация на търговски и логистични единици, услуги, локации, амбалаж и други, която се прилага в цял свят.

 

За формирането на всеки един от идентификационните номера е необходим GS1 фирмен префикс, който се състои от GS1 префикс на страната, за България това е 380 и номер на фирмата. Изключение прави GTIN-8,  който се изгражда върху префикса на страната.

Идентификация на продукти/ услуги
GS1_Manufacturing_Item_Jar_ImageOnly_RGB_2014-12-17
Търговска единица е всяка единица (продукт или услуга), на която може да се постави цена, да се поръча или фактурира, и за която има нужда да се извлече предварително дефинирана информация в отделните етапи от веригата за снабдяване. Търговската единица може да бъде както отделен артикул, така и стандартно и трайно групирана опаковка от няколко единици.
За идентификация на търговските единици по стандартите GS1 се използва Глобален номер на търговската единица (Global Trade Item Number, GTIN). За GTIN в спецификациите са разписани четири стандартни структури : GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 и GTIN-14.
За нуждите на автоматичната обработка на данните и взависимост от приложението GTIN може да се кодира с различни баркод символи EАN/UPC, DataBar, ITF-14, GS1-128.
Идентификация на локации
Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) служи за идентификация на фирмата като юридическо лице и/или нейни функционални и физически единици (филиал, отдел, склад, рампа и други). GLN-ът се използва активно в електронния обмен на данни по стандартите на системата GS1 EDI (предишно наименование GS1 eCom) между търговските партньори, като допринася за точната идентификация на различните структурни единици, които участват в търговските взаимоотношения.
GLN-ът също може да бъде кодиран в баркод със съответния приложен идентификатор, който указва, какво е неговото значение, например:
ПИ (410) се използва за указване на мястото на доставка – “Да се достави на” локация;
ПИ (411) указва, че фактурата трябва да бъде издадена на съответната локация – “Да се фактурира на”;
ПИ (412) посочва “Закупено от” локация;
ПИ (413) указва крайния адресат, при преминаване през междинни локации – „Превозвано за – Да се достави за – Да се изпрати на“;
ПИ (413) указва крайния адресат, при преминаване през междинни локации – „Превозвано за – Да се достави за – Да се изпрати на“;
ПИ (415) предхожда номер на локация на фактуриращата странаКъм разработените до момента приложения баркодът, който се използва за кодиране на GLN, е GS1-128;
Идентификация на логистични единици
Логистичната единица е единица, предназначена за транспорт и/или складиране (палет, контейнер, каса палет или пратка). Освен наименованието „логистична“ в практиката често се използват понятията транспортна или доставна единица. За нуждите на управлението и проследяването на логистичната единица по веригата за доставка, в стандартите GS1 e определен идентификатор, който е еднозначен и валиден в цял свят. Идентификаторът се нарича Сериен код на контейнер за транспортиране (Serial Shipping Container Code, SSCC) и е единственият задължителен елемент от стандартния GS1 логистичен етикет. Серийният код SSCC е 18-разряден и има следната структура:

Цифра за разширение – може да заема стойности от 0 до 9 и служи за увеличаване капацитета на номера (определя се от фирмата).


Сериен номер – определя се от фирмата, създаваща съответната логистична единица. Номерът допълва фирмения префикс до 17-та цифра включително има значението на брояч (пример: 0000001, 0000002, 0000003 и т.н.). Серийният номер е различен за всяка следваща логистична единица, независимо дали има същото съдържание като предходната.


GS1 фирмен префикс – идентифицира фирмата, която използва съответния номер. Фирменият префикс дава световна уникалност на генерирания SSCC, но не указва произхода на стоката.>


Контролна цифра (18-тата) – изчислява се по определен алгоритъм при генериране на баркода.
За нуждите на автоматичната обработка SSCC се кодира с баркод символ GS1-128 (преди EAN/UCC-128).
Идентификация на амбалаж
Глобален идентификатор на амбалаж за многократна употреба (Global Returnable Asset Identifier, GRAI) служи за идентификация на амбалаж за многократна употреба. Използва се за управление, проследяване и поддържане на записи с данни за съответния вид амбалаж или отделни единици от него. Веднъж определен GRAI остава за целия живот на експлоатация на съответния амбалаж и може да се кодира с баркод с помощта на приложен идентификатор ПИ (8003).
Всяка GS1 Национална организация издава номера с префикс на страната, предоставен от Централата на GS1.
Вижте повече за префиксите на отделните GS1 организации.