The Global Language of Business
The Global Language of Business
Здравеопазване
Използване на стандартите за повишаване безопасността на пациентите и проследимост
Пациентът има право на най-добрата грижа
Използването на стандартите GS1 в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на веригата на доставки и подобрява проследимостта на лекарствата. Освен това те допринасят за прозрачност на процесите, както и за намаляване на медицинските грешки.
Разработването на стандарти за здравеопазването е с участието на заинтересованите страни от цял свят: производители на лекарства и медицински изделия, дистрибутори, търговци, болници, софтуерни разработчици, местни и международни регулаторни органи.
Допълнителни ефекти върху веригата за снабдяване са:
  • Намаляване на запасите;
  • Подобрено управление на сроковете на годност;
  • Предотвратява се натрупването на запаси;
  • Подобрява се ефективността на поръчване и фактуриране;
  • По-бързо и по-лесно изтегляне;
  • Стоки на консигнация,
  • Подобрена калкулация на разходите за един пациент;
GS1 GTIN (Global Trade Item Number) предоставя уникално решение за идентификация на стоки в здравеопазването.  С правилата за определяне на нов GTIN за Ваш продукт може да се запознаете тук.
Проследимост и оперативна съвместимост
Идентификационните номера GS1 в здравеопазването позволяват прозрачност по цялата верига на доставка и пътя на пациента. С тях се идентифицират пациенти, медицински сестри, лекари и останалия болничен персонал, лекарства, вкл. единични дози и медицински изделия, болнични кабинети, болнични легла и други локации в болничните заведения в стандартизиран формат, така че обхванатите данни да са последователни.
Стандартите GS1 са отворени и независими по отношение на използвания софтуер и технология, и позволяват споделянето на жизненоважни данни между системите на различни болнични заведения и организации, с което улесняват оперативната съвместимост в мрежата.
Основни GS1 идентификационни номера в здравеопазването
Глобален номер за връзка между предлагащия услуга и нейния получател. Използва се в болничните заведения, за да се идентифицират пациенти, персонал и извършените услуги в болничните процеси. GSRN може да се използва като електронен „ключ“ в регистри за услуги, медицински досиета, фактури и други.
Глобалният номер на локация позволява  недвусмислена идентификация на всеки вид местоположение, участващо в  процесите и е предпоставка за ефективна комуникация между участниците. В здравеопазването GLN номера се използват за идентификация на болници, отделения, болнични стаи, операционни, лаборатории, складови позиции и други.
Глобалният номер на търговската единица предоставя уникално решение за идентификация на лекарства и медицински изделия. Когато е свързан с партидния номер на артикула и срока на годност, той осигурява проследимост от производството до доставката до пациента.
С Глобалния номер за идентификация на активи могат да се идентифицират отделни активи и да се регистрират съответните данни за него, като напр. подробности за доставка, въвеждане в експлоатация, подробности за компонентите, гаранции, местоположение (за дълготрайни активи).
Дейности като ремонт, надстройки и поддръжка също могат да бъдат записани срещу уникалния идентификатор, ако бъде създаден регистър на активите. В болниците добър пример са идентификацията на компютри, помпи, колички, хирургически инструменти и др.
Глобален номер за идентификация на тип документ, използван за идентифицирането на типове документи, например формуляр, сертификат или гаранция.
Стандартите в здравеопазването
info-mat
Информационни материали
useful-info-1
Полезна информация
video
Видеа