The Global Language of Business
The Global Language of Business
Пресни храни
GS1_Icon_Fresh_Foods_RGB_2014-12-17-1
Секторът на бързооборотните стоки е изправен пред сериозни предизвикателства, в т.ч. доставка на пресни и свежи продукти, безопасност на крайните потребители, добро управление на хранителните отпадъци, осигуряване на проследимост по цялата верига „от фермата до вилицата“. От ключово значение са ефективността и безопасността. В допълнение на това, продуктите от тази група имат своите специфики, които налагат прецизиране на стандартите, използвани при другите категории продукти.
Водещи производители от хранително-вкусовата промишленост, търговци, търговски и потребителски асоциации работят съвместно в рамките на GS1 Fresh Foods Industry Group за подобряване на идентификацията на продуктите от категория „пресни храни“ чрез въвеждането на глобални стандарти. Използването на стандартизиран подход помага за повишаване на безопасността на храните и осигуряване на проследимост, както и подобрява ефективността на бизнес процеси за цялата индустрия.
Важно за производителите на хранителни стоки
ifs
С версия 7 на международния стандарт за безопасност на храните IFS Food, от 1 юли 2021 г. фирмите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Великобритания трябва да посочат GS1 GLN (Global Location Number) при сертификация.
csm_gln-und-gepir-fuer-ifs-zertifizierung_8e4a483f5b-1
Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) служи за идентификация на фирмата като юридическо лице и/или нейни функционални и физически единици (филиал, отдел, склад, рампа и други). GLN-ът се използва активно в електронния обмен на данни (по стандарт GS1 EDI) между търговските партньори, като служи за точната идентификация на отделните структурни единици, които участват в търговските взаимоотношения.
Фирмите-членове на GS1 България, които имат лиценз за фирмен префикс и маркират стоките си с баркод, разполагат и с GLN номера.
За повече информация, как да формират GLN номерата на свои локации и производствени бази, които подлежат на сертифициране по IFS Food, фирмите могат да се обърнат за безплатна консултация към GS1 България. Тези, които НЕ разполагат с GS1 фирмен префикс или единични номера могат да кандидатстват за получаване на:

 

1) лиценз за фирмен префикс съответно с капацитет  100, 1000, 10 000 и 100 000 номера;
2) пакет от 10 GLN номера;
3) eдиничен GLN номер;
GEPIR е GS1 глобален регистър, който съдържа основни данни за компаниите и техните локации (вкл. производствени бази, складове, рампи и други) и техните GLN номера. Регистърът дава възможност за проверка, дали GLN-а в даден IFS сертификат действително принадлежи на съответната фирма.
Вашият GLN е активен в GEPIR, докато фирмата поддържа членството си в GS1/GS1 България.
Имате GLN и искате да го използвате за сертифицирането по IFS?
IFS Food е стандарт за безопасност на храните, въведен от Асоциацията на германските и френските търговци на едро на храни през 2003 г. и е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). IFS унифицира изискванията към производителите по отношение на безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. Стандартът надгражда принципите на системата НАССР.
Сертификацията по IFS Food е задължителна за преработватели и пакетировачи на храни.
GLN за IFS сертификация в три стъпки
три графикиГЛН-1