The Global Language of Business
The Global Language of Business
Книги и периодични издания
Международното стандартно номериране на книгите е въведено в България през 1991 г. и е от компетенцията на Националната ISBN агенция към Народна библиотека „Свети Свети Кирил и Методий”. За уникалното идентифициране на всяко заглавие или издание Агенцията определя ISBN номер (International Standard Book Number). По правило всяко издание получава един ISBN. Нов ISBN се дава, когато книгата се преиздава. Книги, излизащи в допълнителен тираж, т.е. допечатка, не получават нов ISBN. Книги, издадени от две или повече издателства, получават два или повече ISBN на съответните издателства. Различните езикови версии на една и съща книга получават толкова ISBN, на колкото езика са издадени. Многотомните издания получават ISBN за многотомното издание като цяло и ISBN за всеки том. Книги, които излизат в няколко формата или подвързии, получават отделен ISBN за отделните издания. Промяната в цената на книгата не води до нов ISBN. Ако една книга се издава на различни носители на информация (книжно тяло, на CD-ROM, интернет и др.), се дават толкова ISBN, на колкото носители на информация се издава книгата. Ако една книга се издава с и без приложение, съответните издания получават отделни ISBN.
Кодиране на ISBN
ISBN е цифров код, който се състои от 10 арабски цифри, от 0 до 9 като последната е контролна и понякога е Х. Задължително е изписването на инициалите ISBN за разграничаване от други номера и кодове.
При кодиране на ISBN с баркод отляво на номера (без контролната цифра) се добавя 978.
ISBN
За кодиране на така получения идентификационен номер се използва символ EAN-13. В случай, че се налага кодиране на допълнителна информация, могат да се използват ADD-ON символи.
Международен стандартен номер за периодични издания (ISSN)
Определянето на ISSN номера (International Standard Serial Number) и регистрацията на периодични издания, които се публикуват в България, е от компетенцията на Националната ISSN агенция към Народна библиотека „Свети Свети Кирил и Методий”.

 1. ISSN е номеричен код за периодични издания, който се състои от осем арабски цифри, от 0 до 9 като последната е контролна и понякога е Х. Задължително е изписването на инициалите ISSN за разграничаване от други номера и кодове.
 2. Единственото предназначение на ISSN е да идентифицира заглавието на периодичното издание.
 3. ISSN няма вътрешни смислови елементи за определяне на език, страна или издател. ISSN е съвместим с ISBN. Издание от поредица може да има ISBN като книга от тази поредица и в същото време ISSN на поредицата.
 4. Периодични издания, които се издават на няколко езика, трябва да притежават самостоятелен номер за всяко издание.

Предимства на ISSN:

 1. ISSN дава възможност, безпогрешно да се идентифицира дадено периодично издание, независимо от страната и езика на издаване.
 2. Позволява бърза и ефективна комуникация между издатели, библиотеки, разпространители и търговци на книги.
 3. Участва в образуването на баркода за маркиране на периодичните издания за нуждите на разпространението.

Глобален номер на търговската единица
Друга възможност за идентификация на периодични издания е присъждането на Глобален номер на търговската единица GTIN, формиран на базата на фирмен префикс за маркиране на търговски единици, издаден от GS1 България.
Генериране на баркод символ за маркиране на периодични издания
1. Кодиране на ISSN номер: 
При кодиране на ISSN номера в машинно четим вид (баркод) за нуждите на автоматична обработка на информацията се използва символ EAN-13. 8-разрядната структура на ISSN номера, получен от Националната ISSN агенция, трябва да бъде трансформирана в 13-разрядна, която съответства на 13-разрядната структура на Глобалния номер на търговската единица GTIN-13. За целта отляво на ISSN номера (без контролната цифра) се добавя GS1 префикс за периодично издание 977. Към получената комбинация от 10 цифри се добавят два разряда за вариант на изданието. Следва изчисляване на контролна цифра, която е различна за различните комбинации. Контролната цифра се изчислява по алгоритъм за GTIN-13.
Позиции N11 и N12 се използват за идентификация на варианти на едно и също заглавие, когато например се издава промоционален брой на различна цена или за обозначаване на различните броеве на всекидневен вестник в рамките на една седмица. Тези две позиции могат да се формират на принципа на брояча за отделните варианти (например да се започне с 00, 01, 02 …. до 99).
ISBN
issn-ean13
2. Кодиране на GTIN
Когато за идентификация на периодични издания се използва Глобален номер на търговската единица са валидни правилата за кодиране на GTIN.
3. Add-on символи
Освен от идентификационния номер на изданието някои издателства се нуждаят от кодиране и на допълнителна информация за нуждите на вътрешната обработка (напр. следене на наличности). Това може да се направи с допълнителни ADD-ON символи към баркод символите EAN/UPC. Допълнителните символи кодират 2 или 5 цифри и се разполагат от дясната страна на баркод символа EAN/UPC, успоредно на него и на същата височина. Те не се сканират на касите в търговията на дребно.
По отношение на информацията в допълнителния Add-on символ, GS1 има следните препоръки:
     A. Add-on-2
Всекидневник: Всеки брой на издание, което се издава всеки ден от седмицата, може да бъде разглеждано като отделна търговска единица и да има собствен идентификационен номер, кодиран с EAN/UPC символ. Като допълнение чрез Add-On-2 символа може да се означи съответната календарна седмица. Комбинацията на информацията от двата символа позволява индивидуална идентификация на всеки брой на изданието в рамките на една година.

 • Седмичник: чрез Add-On се кодира номера на календарната седмица (01 – 53);
 • Месечно издание: Add-On се използва за номера на съответния месец (01 – 12);
 • На тримесечие: Add-On съдържа номера на първия месец от съответното тримесечие (01 – 12);
 • Сезонно: в Add-On на 1-ва позиция = последната цифра на текущата година, на 2-ра позиция = 1 за пролет, 2 за лято, 3 есен, 4 за зима;

Годишно: на 1-ва позиция = последната цифра на текущата година, на 2-ра позиция = 5

     Б. Add-on-5
Допълнителната информация може да бъде сериен номер или дата на издаване, за да могат да се различават преиздадените варианти. Схемата за кодиране се определя от издателя. Не се допуска използването на двата вида Add-On символи едновременно.
    В. Качество на допълнителните символи
По отношение на качеството на символите при периодичните издания не се допуска намаляване на височината на символа (чрез срязване) при експонирането му върху периодичното издание. В случай, че размерът се намалява или увеличава, Add-on символите трябва да бъдат със същия фактор на увеличение като EAN/UPC символите.