Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Сдружение GS1 България посрещна стажанти по проект „Ученически практики 2“.

След като се запознаха с основната дейност на международната организация GS1 и на националното представителство Сдружение GS1 България, Виктория В. и Виктория С. бяха ангажирани с проучване по отношение на рециклирането и опазването на околната среда.

Двете единадесетокласнички oт Националната финансово-стопанска гимназия направиха задълбочено проучване за отпадъците от опаковки в България. Резултатите от проучването ще бъдат включени в обсъждания за определяне на бъдещи дейности и инициативи, свързани с проследяването на отпадъците от опаковки, тяхното рециклиране респ. преизползване.

Темата е актуална заради европейските политики във връзка със Зелената сделка и кръговата икономика и предстоящата ревизия на Директивата за опаковки и отпадъци от опаковки, които в бъдеще ще трябва да подлежат на рециклиране или повторна употреба. Момичетата проучиха каква е ситуацията в България – има ли национална политика по темата, кои ресорни институции са ангажирани с нея, кои са опаковките, които попадат във фокуса на рециклиране, какви са правилата и местата за депозиране, какви са изискванията за отбелязване върху етикетите и др.

„Впечатлени сме от работата на В.В. и В.С. и ентусиазма, с който подходиха към възложената задача. В много кратък срок те представиха подробен доклад и презентация с отговори на поставените въпроси. Тяхното проучване е полезно за нас, защото очертава текущото състояние в България и ни насочва към компетентните органи, фирми и хора, с които да обсъдим възможности за съвместно партньорство и да препоръчаме подходящите стандарти за изпълнение на изискванията, свързани с управлението и контрола на отпадъците от опаковки. Като организация, която предоставя глобални стандарти за различните сектори, за нас е натоварващо да се информираме относно спецификите и актуалните тенденции за всеки отделен сектор, ето защо помощта на тези две млади дами ни е изключително ценна. Също така, тъй като дейността ни е много специфична и често неразбираема за околните, се надяваме, че сме успели да предадем достатъчно знание и сме спечелили още двама поддръжници на глобалните стандарти GS1 и тяхното приложение в България.“, заяви Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България.

Двете момичета също благодариха за възможността да придобият опит в реалната работна среда и за полученото топло посрещане. Заедно с тях на стаж в работодателската организация БТПП са още десет техни съученици от Националната финансово-стопанска гимназия.

През тази учебна година в проекта „Ученически практики 2“ участват 13 932 ученици от общо 321 училища в цялата страна. Те имат възможност да развиват професионалните си умения в реална работна среда във фирми и предприятия с помощта на наставник и наблюдаващ учител. Учениците, преминали успешно практическото обучение, получават еднократна стипендия в размер на 372 лева. Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ като общата им стойност 12 579 860,40 лв.