Промяна на играта!

Там където съществува международен стандарт приоритетно ще се използва налични, а където няма – ще започне разработването му

 

На 12 март 2022 г. GS1 в Европа проведе еднодневен семинар на тема ЦИФРОВИ ПАСПОРТИ НА ПРОДУКТИТЕ за националните организации GS1. Мероприятието е по повод предложението на Европейската комисия (ЕК) за Регламент за устойчиви продукти, публикувано на 30 март 2022 г., част от Европейския зелен пакт за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Темата е от особена актуалност, тъй като Регламентът ще засегне търговията  в световен мащаб, защото ще бъде прилаган както за продуктите, произведени в Европа, така и за тези, които са внос за ЕС. Гост лектори на семинара бяха Michele GALATOLA (Senior Policy officer in DG GROW), Ilias IAKOVIDIS (ADVISER AT DG CONNECT, EC), WILLIAM NEALE (ENV), Mauro SCALIA (EUROTEX), Andreas NOBELL (TCO Certified), Julia PATORSKA (DELOITTE), Thorsten FREUND (Head of Project Management “Battery Passport”, Global Battery Alliance and BASF SE) и други представители на Национални организации GS1 от Белгия, Франция, Испания, Австрия, Турция.

 

Цифровият паспорт на продуктите ще има задължителен характер, като структурата му ще е формирана на база изискванията на ЕС и ще се изисква при всички физически стоки, вкл. компоненти и междинни продукти, пуснати на пазара на ЕС или въведени в експлоатация, с изключение на храни, фуражи и лекарствени продукти. Достъпът до данните ще бъде строго регламентиран. Общата цел на предложението е да се намали въздействието върху околната среда през жизнения цикъл на продуктите чрез ефективни цифрови решения, но също така да се даде възможност за постигане на целите на индустриалната политика на ЕС като повишаване на търсенето на устойчиви продукти и подкрепа на устойчивото производство. В предложението за Регламент и приложенията към него е предвидено използването на международно признати и утвърдени стандарти за идентификация на продуктите и икономическите оператори и на носителите на данни (глобален номер на търговските единици ISO/IEC 15459-6; ISO/IEC 5459:2015), с което да се гарантира оперативна съвместимост по веригата за доставки в глобален мащаб в полза най-вече на малките и средни предприятия. Това значително ще намали общите разходи за привеждане в съответствие с изискванията на Регламента, ще подобри възможността за осъществяване на по-добър контрол на пазара, ще подобри комуникацията между икономическите оператори и не на последно място за целите на кръговата икономика ще доведе до намаляване на вредния отпечатък върху околната среда.

Представителят на Deloitte Julia PATORSKA, презентира изследването на компанията за влиянието на международните стандарти по отношение на кръговата икономика на Стария континент. Изследването е било започнато още преди публикуването на предложението за Регламент, а сред основните изводи е, че неизполването на международни, отворени стандарти при цифровите паспорти ще увеличи годишния разход с около 0.1% от БВП на Европа. Стойността се равнява приблизително на БВП на Малта, общите разходи на германското правителство за културни услуги или на всички общи правителствени разходи на ЕС за опазване на биоразнообразието и ландшафта. Сред неочакваните ползи от използването на цифрови паспорти са оптимизация на процесите по одит по отношение на време и цена.

Andreas NOBELL от шведската ИТ компания TCO Certified изложи недостатъците на съществуващата сега частичната проследимост и комуникация между само част от участниците и подчерта нуждата от цифрови паспорти, особено за сферата на техниката и устройствата.

Едно от големите предизвикателства при разработването на системата за цифровите паспорти е, че тя ще трябва да работи за голям брой продукти и продуктови групи. Архитектурата предвижда да има централен регистър, в който да се съхранява продуктовата идентификация и линкове за връзка с информацията за продуктите, която се намира в други сигурни бази данни.

Въвеждането на цифровия паспорт ще промени коренно „играта“ по отношение на предлагането и управлението на продуктите по веригата.

По отношение на международните стандарти за идентификация на продукти и локации, цитирани в предложението за Регламент и приложенията към него, в България официален представител на тези стандарти е Сдружение GS1 България, чийто екип от експерти е на разположение за въпроси и консултации по темата за продуктовия паспорт и идентификацията. За контакт  може да използвате тел. 02/8117 604, 611, 439, 433 и имейл gs1bulgaria@gs1bg.org