GS1 в Европа информира, че в края на февруари месец ЕС излезе с два важни документа засягащи стандартите GS1 и тяхното приложение.

Първият е Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните — Акт за управление на данните. Комисията предлага нови правила относно това кой може да има достъп и да използва данните за продуктите в ЕС, като това се отнася до продукти от всички сектори. Новите мерки имат за цел да позволят на потребителите използващи свързани устройства да получат достъп до данни и да могат да ги споделят с трети страни с цел разработване на услуги свързани с данните.

Чрез втория документ Комисията прие предложение за Директива относно извършване на проверка due diligence на корпоративната устойчивост. Целта на директивата е да насърчава устойчиво и отговорно корпоративно поведение, да защити човешките права и опазването на околната среда и биоразнообразието в рамките на дейността на различните фирми и предприятия. Новите правила имат за цел да гарантират, че компаниите ще се справят с евентуални неблагоприятни въздействия в следствие на техните действия, както на територията на  Европа, така и извън нея. Настоящото предложение ще засегне дейността на компаниите, техните дъщерни дружества, както и преките и косвени бизнес отношения. Фирмите ще трябва да интегрират due diligence в политиките си, да идентифицират нарушения на човешките права и въздействие върху околната среда, осигурявайки предотвратяване и спиране на вредните действия.

Стандартите GS1 могат да съдействат за осигуряване на прозрачност и проверка тип due diligence по веригите на доставки и все повече нови възможности се появяват чрез приемането на нови правни документи.

За допълнителни допълнителни въпроси, моля, свържете се с екипа на GS1 в Европа: Франческа Поджали (francesca.poggiali@gs1.org) или GS1 България (gs1bulgaria@gs1bg.org).