Здравеопазване

Разработването на стандарти за сектора на здравеопазването е с прякото участие на заинтересованите страни: производители на лекарства и медицински изделия, дистрибутори, търговци, болници, софтуерни разработчици, местни и международни регулаторни органи, между които:

 • Световната здравна организация,
 • Европейската комисия,
 • Американската асоциация за храните и лекарствата,
 • Министерства на здравеопазването,
 • Асоциацията на европейската индустрия за медицински технологии (Eucomed),
 • Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и други.

Работните групи GS1 Healthcare, както глобалната, така и тези, които са сформирани на национално ниво под ръководството на съответните GS1 Национални организации, са признати от регулаторните органи в страните като основен източник на информация и най-добри практики при внедряване на глобални стандарти в този сектор.

Приоритет при внедряването и разпространяването на стандартите GS1 в сектора здравеопазване са осигуряването на безопасността на пациентите и повишаване на ефективността на веригата на снабдяване в здравеопазването

Ползи за безопасността на пациентите:

 • Подобряване на процедурите по изтегляне и докладване на нежелани реакции,
 • Документиране  на връзката продукт/пациент – в eлектронните здравни записи/досиета (EHR) и регистри,
 • Прозрачност на наличните запаси,
 • Намаляване на медицинските грешки,
 • Повишаване на сигурността на веригата за доставка/борба с фалшификатите.

Ефект върху веригата за снабдяване:

 • Намаляване на запасите и управление на сроковете на годност,
 • Предотвратява се натрупването на стари количества от запасите,
 • Подобрява се ефективността на процесите на поръчване и фактуриране,
 • По-бързо и по-лесно изтегляне,
 • Стоки на консигнация,
 • Подобрено изчисляване на  разходите за един пациент.

 

СТАНДАРТИ:

 • GS1 основни спецификации (GS1 General Specifications) – съдържат предписания за определяне на различните видове идентификационни номера и маркировката с баркод GS1 – съдържа специален раздел ”Приложни стандарти за автоматична идентификация и маркиране с баркод в здравеопазването“ (AIDC Application Standards for Healthcare),
 • Правила за определяне на идентификационни номера GTIN на продукти в здравеопазването,
 • Глобален стандарт GS1 за проследимост в здравеопазването,GTSH
 • Стандарт за произход (EPCglobal Pedigree Messaging Standard) – специфицира архитектурата за поддържане и размяна на електронни документи за произход, които да се използват от фармацевтичните производители, 
 • Стандарти за автоматична идентификация и маркиране на малки по размер инструменти – съдържа насоки за маркирането на хирургически инструменти с цел проследяване на инструментите при стерилизация, най-вече при движението им към стерилизационните в болниците или специализираните центрове и обратно,
 • Идентификация на пациенти и медицински лица,
 • Приложни идентификатори (ПИ) за Националните номера за реимбурсиране,
 • Разширeние на стандартите GDSN за нуждите на здравеопазването.

 

РЪКОВОДСТВА:

 • Насоки за внедряване на автоматичната идентификация и маркирането с баркод в здравеопазването
 • Насоки за определяне на номерата на локации, GLN, в здравеопазването
 • Ръководство за маркирането на производните на кръвна плазма
 • Насоки за внедряване на стандартите за проследимост в здравеопазването, GTSH насоки
 • Схема, т.н. Product Marking Grid, за необходимите данни за идентификация на продуктите в здравеопазването в отделните етапи на опаковане,

 

През ноември 2012 г. McKinsey&Company публикува доклад “Strength in unity: The promise of global standards in Healthcare”, в който се казва, че „значителни ползи за безопасността на пациентите и намаляване на разходите в здравеопазването, могат да бъдат постигнати чрез използване на единен световен стандарт”. Скоро след публикуване на доклада, през април 2013 година, водещи производители на лекарства и медицински изделия, търговци на едро и болници от САЩ, Канада, Европа, Австралия и Япония подписаха становище, в което изразяват своята единна позиция, че най-подходящи за здравната индустрия в световен мащаб са стандартите GS1.

Лекарства

В изпълнение на Директива 2011/62/ЕС за фалшивите лекарства, предстои въвеждането на Европейска система за проверка на лекарствените продукти. Разработени са два модела: ПАНЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ (European stakeholder Model, ESM) на EFPIA, EAEPC, PGEU и GIRP, и система еTact на EDQM. И двата модела предвиждат идентификацията на лекарствата да се осъществява по стандартите GS1. За целта върху опаковката на всяко лекарство трябва да се отпечатва 2D-баркод GS1 DataMatrix, който кодира Глобален номер на търговската единица (GTIN), партиден номер, сериен номер и срок на годност.