Публичен сектор

Национални организации GS1 в Европа осъществяват успешно сътрудничество с публичния сектор в своите държави. Стандартите GS1 са намерили реално приложение в сферата на електронното провеждане на обществени поръчки (обхваща целия процес от закупуването до фактурирането), здравеопазването, управлението на отпадъци и други.

Съществена роля в разработените решения имат Глобалният номер за идентификация на продукти и услуги (GTIN) и Глобалният номер на локация (GLN). GLN-ните служат за уникалната идентификация на държавните институции и органи, фирмите и останалите участници в отношенията Б2Б, Б2А в рамките на електронния обмен на данни (EDI).

Примери за добри практики от приложение на стандартите GS1 в публичния сектор в Европа са Дания, Унгария, Австрия, Латвия и други.

Дания

От 2005 година в Дания е въведено електронното фактуриране между правителствените институции и фирмите-доставчици на консумативи. В тази връзка на фирмите и институциите са определени GLN номера по стандартите GS1. Решението води до:

  • съкращаване на разходите, чрез преминаване от хартиен към електронен вид на документите и
  • намаляване на грешките и работата по ръчно въвеждане на данни.

Унгария

В Унгария през 2002 година стартира проект за управление на отпадъците. Проектът покрива целия жизнен цикъл на продуктите, от производството до унищожаването на отпадъчните материали. В основата на решението са заложени стандартите GS1 с цел да бъде постигната еднозначна идентификация на участниците и отпадъците, класификация на отпадъците, записване на данни за движението на амбалажа и обмен на информация между различните участници в процеса.

Латвия

В Латвия 38% от фактурите при обществените поръчки се обменят по електронен път.

Австрия

В Австрия се работи по използване стандартите GS1 при управлението на отпадъците, както и при електронното фактуриране в обществените поръчки.