Транспорт и логистика

Целите на GS1 относно транспорта и логистиката са подобряване на ефективността и прозрачността по веригата на доставки.

Осъществяването на дейностите в транспорта и логистиката изисква добро взаимодействие между отделните функционални звена в дадена фирма и нейните партньори, доставчици и клиенти. Използването на стандартите GS1 повишава оперативната съвместимост между различните информационни системи и позволява на участниците по веригата да говорят на един език, дава възможност за подобряване на организацията и е свързано тясно с навлизането на високите технологии в този сектор.

 източник GS1 Австралия

 

Сътрудничество с Международни организации:

 • Меморандум за сътрудничество между Международната федерация на спедиторските асоциации (ФИАТА) и GS1 (тогава с наименованието EAN International)/ 2001
 • Меморандум за сътрудничество между Световната митническа организация и GS1/ 2007
 • Меморандум за сътрудничество между Международното бюро за контейнерен и интермодален транспорт (BIC) и GS1/ 2010
 • Меморандум за сътрудничество между Световния пощенски съюз (UPU) и GS1/ 2010 

  

Стандарти

Нуждите на този сектор не могат да бъдат покрити с един единствен стандарт или един определен вид носител на данни. Затова GS1 съсредоточава усилията си в това да предостави на транспортните и логистични фирми интегриран подход, включващ набор от стандарти и носители на данни (баркодове и EPC/RFID тагове):

 

Използването на стандартите GS1 позволява стандартизиране на информацията и автоматизиране на процесите на нейното събиране. Това дава време на транспортните и логистични оператори да се съсредоточат върху това, как да използват информацията, а не как да се сдобият с нея. Създава се предпоставка за повишяаване на ефективността на работа, намаляване на разходите и увеличаване на конкурентността.

Прозрачност

 

63 % от 149 ФИРМИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО МЕЖДУНАРОДНИ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКА СА ОПРЕДЕЛИЛИ ПРОЗРАЧНОСТТА ПО ВЕРИГАТА КАТО НАЙ-ВАЖНИЯ ФАКТОР ЗА ПОДОБРЕНИЯ

 

Изследване на Aberdeen Group “Прозрачността по веригата за доставка: Основен стратегически стълб за оптимизиране на разходи и услуги” (2013 г.) представя, как увеличаването на прозрачността води до намаляване на разходите и подобряване на оперативната ефективност в контекста на нарастващата сложност и мулти-диференцираност на глобалните мрежи на търсене и предлагане. Aberdeen отчита покачване в търсенето на доставчици на логистични услуги и все по- голяма свързаност на веригите за доставка в глобален мащаб. “Основна цел на решенията за увеличаване на прозрачността по веригата за доставка е подобряването на организационната свързаност между транспортните и логистични дейности, и по-продуктивното използване на универсални стандарти - като ключовите стандарти GS1,” казва Bob Heaney, старши анализатор на Aberdeen Group.

Основни изводи са:

Докладът подчертава значимостта на стандартите GS1. 

 • 20% от най-развитите фирми са отговорили, че използват стандартите GS1 и извършват проследяване по веригата за доставка на ниво отделна единица.
 • При фирмите, използващи стандартите GS1, се е удвоила възможността за извършване на мониторинг на транспортните и логистичните дейности на ниво търговска и логистична единица.
 • Доставчиците и логистичните оператори са свързани много тясно и се нуждаят от общ език на комуникация, което благоприятства повишаване на прозрачността.

Пълният доклад може да намерите ТУК.

Митници

През 2007 между GS1 и Световната митническа организация (WCO) е подписан Меморандум за разбирателство (Memorandum of Understanding) в съответствие с общите интереси и в подкрепа на сътрудничеството между двете организации.
Eдна от основните цели на сътрудничеството между GS1 и WCO е подобряване на ефективността на митническата администрация в световен мащаб чрез:

 • Прилагане на глобални стандарти за улесняване на международната търговия;
 • Повишаване на сигурността по веригата на доставки;
 • Улесняване на легалната търговия;

 

Как GS1 може да бъде от полза за митниците?

 

GS1 и множеството Национални организации GS1 по света могат да помогнат на митниците за:

 • увеличаване на прозрачността при движение на продуктите по веригите за доставка в световен мащаб;
 • подобряване и улесняване на комуникацията с различните държавни агенции, индустрията и другите митнически служби чрез използване електронен обмен на данни;
 • Подобряване на процедурата по доказване на произхода стоката и легитимността на фирмите.

Използвайки решения, базирани на стандартите GS1, митническите организации могат да взимат по-бързо решения и да управляват по-ефективно преминаването на стоките през границите. Повишавайки сигурността и безопасността за потребителите, те могат да подобрят практиките за управление на риска.

 

Борба с фалшификатите и пиратството

 

Една от сферите на сътрудничество между GS1 и WCO е борбата с фалшификатите и пиратството. Важен инструмент за това се явява приложението IPM (Interface Public-Members), което е използвано от Световната митническа организация за първи път през 2010г. Приложението служи за връзка между митническите служители и частния сектор, и има за цел да улесни обмена на информация между митниците и фирмите, които притежават правата върху съответните продукти. Към момента над 50 страни са се присъединили и около 3000 митнически служители са свързани към IPM.
През 2013 година е представена нова мобилна версия на IPM. Мобилната версия използва стандартите за идентификация GS1 и предлага нови функции, например:

 • възможност за сканиране на GS1 баркод с мобилно устройство,
 • по-ефективно и бързо търсене в базата данни на продуктите.

Уникалният идентификатор на продукта, вграден в баркод GS1, улеснява достъпа до множество бази данни, предоставящи надеждни източници на информация за продуктите. Освен това, сканирането на баркода позволява автоматизиран достъп до услуги, свързани с удостоверяване на автентичността на контролирания продукт.

Информационна брошура IPM

Приложение

Успехът в дългосрочен план зависи все повече от действията и решенията на всички участници по веригата на снабдяване – от доставчиците на суровини до търговците. Използването на стандартите GS1 осигурява на фирмите повече прозрачност и по-добро оперативно взаимодействие и спомага за предотвратяването на излишното дублиране на някои дейности на транспортните и логистични фирми, което нерядко се случва в усилията им да посрещнат различните нужди и изисквания на техните клиенти.