Търговия на дребно

От както през 1974 г. за първи път в супермаркет в Охайо е сканиран баркод на пакет дъвки Wrigley, със своята дейност GS1 допринесе значително за повишаване на ефективността и прираста на веригите за доставка в търговията на дребно по целия свят.

 

Повече от баркод

Производители и търговци на дребно се обединиха около GS1 в разработването и приемането на взаимно изгодни стандарти. Днес, стандартите GS1 са много повече от баркода сам по себе си. Те включват и стандарти за обмен на електронни бизнес съобщения, за синхронизация на данни, за идентификация с използване на радиочестотната технология, както и решения на множество проблеми, с които се сблъсква бизнеса.

Стандартите GS1 служат за основни правила, които улесняват взаимоотношенията между всички участници по веригата – производители, дистрибутори, търговци на дребно, превозвачи, митници, разработчици на софтуер, местни и международни регулаторни органи и други. Много често тези фирми са преки конкуренти на пазара, но под ръководството на GS1 успяват да работят заедно за създаването на стандарти, които правят веригата на снабдяване по-бърза и по-ефективна, и водят до намаляване на нейната сложност и намаляване на разходите.

 

Ключови инициативи

GS1 работи съвместно със сектора търговия на дребно по различни ключови инициативи, между които:

 • Въвеждане на символиката GS1 DataBar, която позволява да се кодира повече информация на по-малко място. Така приложението на универсалната маркировка с баркод се разширява и при продукти с променливо тегло и неопаковани продукти. Освен това GS1 DataBar позволява кодиране на допълнителна информация за нуждите на проследимостта.
 • EPCglobal със стандартите при използване на радиочестотната технологията за идентификация на продуктите, която предоставя революционно нов начин за реализиране на проследимост на продуктите по веригата за снабдяване и чрез използване на идентификацията на продукта осигурява достъп до повече информация за него.

 

Сътрудничество

На международно ниво GS1 осъществява активно сътрудничество с организации, които обединяват търговци и производители на бързообортни и потребителски стоки, в това число:

 • Consumer Goods Forum (TCGF),
 • The Grocery Manufacturer’s Association (GMA),
 • The Food Marketing Institute (FMI) и
 • Efficient Consumer Response (ECR).

 

Пресни продукти

Днес секторът на бързооборотните стоки е изправен пред сериозни предизвикателства, в т.ч. доставка на пресни и свежи продукти, безопасност на крайните потребители, добро управление на хранителните отпадъци, осигуряване на проследимост по цялата верига „от фермата до вилицата“. От ключово значение са ефективността и безопасността. В допълнение на това, продуктите от тази група имат своите специфики, които налагат прецизиране на стандартите, използвани при другите категории продукти.

Водещи производители от хранително-вкусовата промишленост, търговци, търговски и потребителски асоциации работят съвместно в рамките на GS1 Fresh Foods Industry Group за подобряване на идентификацията на продуктите от категория „пресни храни“ чрез въвеждането на глобални стандарти. Използването на стандартизиран подход помага за повишаване на безопасността на храните и осигуряване на проследимост, както и подобрява ефективността на бизнес процеси за цялата индустрия

 

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕСНИ ПРОДУКТИ

 • Приложни стандарти (GS1 Fresh Food Application Standards)

Приложните стандарти посочват как да се направи миграцията от локалните номера (Restricted Circulation Numbers, RCN’s) към GTIN за пресни продукти с променливо тегло (напр. месо и млечни продукти) и непакетирани продукти (напр. плодове и зеленчуци), които се сканират на каса. Те предвиждат използването на символиката GS1 DataBar, която освен GTIN позволява кодирането на допълнителна информация като тегло, партида, срок на годност и други, които да бъдат четени при сканиране на каса. Приложните стандарти могат да бъдат намерени в глава 2 от Общите спецификации (GS1 General Specifications).

GS1 DataBar по света

 

 • Ръководства и съпътстващи документи

Ръководство за автоматична идентификация и маркиране с баркод GS1 на пресни храни, които се сканират на каса (AIDC Fresh Foods Sold at Point-of-Sale Implementation Guideline)

Ръководството съдържа предписания за това, какво следва да се направи от страна на търговците и доставчиците за идентификацията на пресните продукти, които се продават на каса и описва необходимите промени на бизнес процеса за кодиране и декодиране на GTIN и/илидопълнителните данни в баркод символа GS1 DataBar, с който са маркирани продуктите с променливо тегло или тези с фиксирано такова, и непакетираните стоки, които се сканират на каса в търговските обекти.

Ръководство за проследимост при плодове и зеленчуци (GS1 Traceability for Fresh Fruit & Vegetables – Implementation Guideline)

Ръководството съдържа предписания за внедряване на стандартите за проследимост GS1 по веригата за доставка на плодове и зеленчуци.

Ръководство за определяне на GTIN на плодове и зеленчуци (GS1 Fruit and Vegetable GTIN Assignment Implementation Guideline)

Ръководството съдържа правила за определяне на Глобални номера на търговските единици на плодове и зеленчуци и правила, кога е необходимо определянето на нов GTIN.

Ръководство за основните данни при плодове и зеленчуци (Master Data Guideline for Fruits & Vegetables)

Целта на това ръководство е да предложи добра практика за листване на продуктите, която да бъде възприета в цял свят. Ръководството подпомага фирмите, желаещи да обменят данни за продукти като плодове и зеленчуци по електронен път и в съответствие със стандартите GS1.

 

Повече информация може да намерите на адрес:  http://www.gs1.org/fresh-foods

Текстил

Веригата на търсене и предлагане в текстилната индустрия и индустрията за облекла днес е много по-сложна и включва различни участници: доставчици на суровини, производители, собственици на търговски марки и търговци на дребно от цял свят. Съществуват множество бизнес модели при търговията на дребно, което внася допълнителна сложност. При облеклата броят на уникалните продукти е огромен, а оборотите се реализират със светкавична бързина. Артикулите се предлагат в различни размери, стилове, цветове и на различни пазари.

Използването на стандартите GS1 в текстилната промишленост следва да подпомогне представителите на този сектор в доставката на точния продукт, на точното място, в точното време и на правилната цена.

Основни предимства са:

 • Повишаване точността при инвентаризация,
 • Повишаване точността и сигурността на доставките,
 • Създаване и споделяне на точни, стандартизирани данни за продуктите,
 • Подобряване на отношенията с търговските партньори и връзката с крайните клиенти,
 • Съкращаване на времето за доставка в търговските обекти.

Текстилната индустрия от дълги години активно използва стандартите GS1. Освен използваните до момента маркиране с GS1 баркод и електронен обмен на данни, през последните години представителите на този сектор разпознаха предимствата от внедряването на идентификацията (Electronic Product Code, EPC) с помощта на радиочестотната технология (RFID).

За повече информация виж: EPC/RFID

Основни елементи от стандартите GS1, които се използват в текстилната индустрия и при пласмента на стоката:
 • Идентификация на отделните артикули с GTIN (към настоящия момент по-често се среща GTIN да е кодиран с баркод символ ЕAN-13 върху етикета на продукта),
 • Идентификация на транспортните единици със SSCC (Сериен номер на контейнер за транспортиране),
 • Идентификация на фирмите и различни локации (например склад, магазин и др.) чрез Глобален номер на локация, GLN,
 • Връзка към Глобалната мрежа за синхронизация на основни данни, GDSN, за споделяне на данни за продуктите с търговските партньори,
 • Използване на стандартите за електронен обмен на данни EDIFACT/EANCOM за поръчки, авизо, инструкции за транспорт, фактури и други,
 • Ежедневно споделяне на информация за продажбите и наличностите от страна на търговците към техните доставчици.

   

Продажби он-лайн

      

Ако продавате през интернет, вероятно ще Ви е необходим 13 цифрен номер, кодиран със символ EAN-13.
Номерата, които виждате под щриховото изображение на баркода са уникалните идентификатори на вашите продукти. Вие имате нужда от тези номера, за да продавате през он-лайн магазини като Amazon, eBay или други.
Тези номера идват от нас – ние сме част от глобалната организация GS1, която е разработила стандартите за уникална идентификация и маркиране с баркод.
Когато получите номер, Вие ще може да го използвате, за да продавате през всеки търговец на дребно в страната или извън нея. Също както останалите два милиона фирми по света, които използват нашите номера и баркодове.
Като организация с нестопанска цел ние непрекъснато работим с нашите членове, за да развиваме стандартите GS1, така че да са в крак с променящата се бизнес среда, да Ви подкрепят, докато Вашият бизнес расте на местно и международно ниво.
Присъединете се към стандартите днес и вземете:

 • Минимума - префикс до 100 номера;
 • Он-лайн базирана база данни за управлението им;
 • Безплатни телефонни и он-лайн консултации.