Декларация за поверителност

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Данни за Сдружение GS1 България като администратор на лични данни

 

СДРУЖЕНИЕ GS1 БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 177030295, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Искър № 9, тел.: 02/811 7 604, e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org.

 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които Сдружение GS1България събира с цел да  предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията.

Политика за защита на личните данни прилагаме както за данни, които събираме чрез документи за регистрация, попълнени лично или от наш експерт, в имейл кореспонденция или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани чрез Интернет сайта ни www.gs1bg.org

Тази декларация има за цел да информира за практиките, които прилагаме при защита на данните Ви и Вашите права относно събраните лични данни.

Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт и не ни предоставяйте лични данни.

 

Обща информация

Основна дейност на Организацията е издаването на глобални идентификационни номера за маркиране с баркод с цел автоматично прочитане и обработка на данните за маркираните единици.

При събирането и обработването на лични данни Сдружение се подчинява на нормативната уредба, в т.ч. но не само Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове, които разпореждат, как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

 

1. Какви лични данни събираме от Вас

Данните, които събираме от Вас са име, адрес, телефон и имейл за контакт, и са необходими при създаването на Ваш потребителски профил, който да послужи за регистрация на фирма за асоцииран член на GS1 България, получаване на глобални идентификационни номера, справка на документи, администриране на продуктов каталог, участие в семинари и обучения по теми на стандартите GS1, подаване на сигнали за нелегитимни баркодове и получаване на консултации, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

 

2. Видеонаблюдение

В сградата, където се намира офиса на GS1 България се осъществява видеонаблюдение, което е с цел осигуряване на защита на активите и данните, които се обработват в сградата.

 

3. Бисквитки и други пасивни технологии

Организацията не използва „бисквитки“и други технологии за проследяване, които събират информация при взаимодействие с нашия сайт.

 

4. Данни, събирани от други източници

Възможно е Сдружението да събира информация за лични данни от публично достъпни източници вкл. регистри, във връзка с дейността на своите членове, както и във връзка с предоставяните от него услуги. Тази информация включва данни за осъществяване на контакт с членове и/или партньори, и/или заинтересовани лица във връзка с осъществяваната от Сдружение дейност.

Друга публично достъпна информация GS1 България събира/обработва, само след като уведоми субекта на лични данни за източника и след като получи изрична декларация от субекта на лични данни, че е съгласен да сподели със Сдружението личните си данни.

GS1 България предоставя информация за администрираните/обработвани от нея лични данни при поискване от субектите на лични данни и при спазване на всички законови изисквания и етични правила.

 

5. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

В случай, че се налага събирането на лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но организацията има легитимен интерес от тяхното събиране, включително за защита на Вашите интереси,  ще бъдете информирани по ясен и прозрачен начин и ще поискаме Вашето съгласие. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за конкретната цел, за която сте дали изричното си съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си, ако на по-късен етап размислите.

 

Имате право да възразявате срещу събирането на Ваши лични данни, ако смятате че Сдружението няма легитимен интерес за това. Ще бъдат предприети допълнителни мерки и предоставена допълнителна информация за мотивите в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

 

6. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

GS1 България разкрива администрираните/обработвани от нея лични данни само на:

- държавни органи, институции и лица, на които е длъжна да предоставя лични данни по силата на действащ нормативен акт;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за обезпечаване дейността на Сдружението; лица, извършващи услуги в сфери, свързани с тази дейност.

Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

 

7. Мерки за защита

GS1 България събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност, а където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

8. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Сдружението съхранява администрираните/обработвани лични данни за срока, определен в действащите нормативни актове, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на нормативно посочен срок, Сдружението определя срокове за съхранение на лични данни, въз основа на предварително приети критерии за категоризиране на дейностите, за целите на които се събират лични данни. Критериите са съобразени с желанието за предоставяне на услуги с високо качество, както и нормално развитие на членствените взаимоотношения.

Цел за съхраняването на лични данни е да се сведат до минимум необходимите действия по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни не са необходими за упоменатите цели те биват заличени или унищожени по друг надлежен начин.

 

9. Вашето право на достъп и получаване на информация

Достъп до Вашите лични данни имате по всяко време чрез Вашия потребителски профил. Имате право да знаете, какви лични данни се обработват за Вас, за какво се използват и как се съхраняват.

 

10. Вашето право на корекция

Имате право да поискате корекция на всякакви неточности в личните Ви данни, както и да направите това сами чрез профила Ви на сайта на Сдружението.

Актуализиране на личните данни може да направите по всяко време или да изпратите искане за това на адрес: gs1bulgaria@gs1bg.org.

 

12. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

-Личните Ви даннида бъдат заличени;

- обработването на личните Ви данни да бъде ограничено за определен период от време;

- Преносимост на данните.

Личните Ви данни няма да бъдат заличени в системите на GS1 България, когато въз основа на нормативен или административен акт Сдружението е задължено да ги съхрани.

В случай, че имате въпроси, моля да се обърнете към служителите на Сдружението, които ще:

- съдействат при упражняването на Вашите права;

- информират допълнително за всяко едно Ваше право. 

GS1 България се стреми да удовлетвори Вашите искания, когато тези искания са допустими и основателни, както ида даде отговор в законоустановените срокове.

 

13. Право на жалба

В случай, че прецените, че правата Ви са нарушени, моля да се свържете с длъжностното лице за защита на личните данни на Сдружението, за да бъде извършена проверка. Право на жалба имате и пред Комисията за защита на личните данни.

 

 

14. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията може да се ревизира и актуализира при необходимост, с цел  актуализирането й към нововъзникнали обстоятелства.

 

Дата на последната актуализация – април 2018 г.