Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Данни за Сдружение GS1 България като администратор на лични данни

Сдружение GS1България, ЕИК: 177030295, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.Искър №9, тел.: 02/811 7 604, e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org.

 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които  Сдружение GS1България събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш експерт, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.gs1bg.org

Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт и не ни предоставяйте каквито и да е лични данни.

 

Обща информация

Предметът на дейност на Организацията е издаването на глобални идентификационни номера за маркиране с баркод с цел автоматично прочитане и обработка на данните за маркираните единици.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Сдружение се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Отнасящата се нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016) и Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

 

1. Какви лични данни събираме от Вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от Вас, които са необходими за регистрация  на представляваната от Вас фирма за асоцииран член на GS1 България, получаването на глобални идентификационни номера, уреждане на плащанията на членски внос, администриране на продуктов каталог, провеждане на семинари и обучения по теми на стандартите GS1, обработване на сигнали за нелегитимни баркодове и консултации, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашата Организация намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

 

2. Видеонаблюдение

В нашите обекти се осъществява видеонаблюдение. Видеонаблюдението се осъществява с цел охрана на обектите и активитени. Организацията е предприела необходимите технически и организационни мерки, за да опази поверителността Ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

 

3. Бисквитки и други пасивни технологии

Организацията не използва „бисквитки“и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашия сайт.

 

4. Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са наши партньори и публични регистри.

Информацията включва:

- данни за осъществяване на контакт с Вас;

- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което я споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъде споделена с нас.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.

 

5. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на молба за членство,  регистрационна карта, легитимен интерес или защита на Вашите интереси, ще поискаме Вашето съгласие.

Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

 

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще  разясним правата Ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

 

6. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Организацията разкрива Вашите лични данни:

- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за обезпечаване дейността на Сдружението; на лица, извършващи услуги в сфери, свързани с тази дейност.

Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

 

7. Мерки за защита

Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

8. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от Организацията за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Организацията приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

9. Вашето право на достъп и получаване на информация

Вие имате достъп до Вашите лични данни по всяко време чрез Вашите потребителски профили, за времето в което представляваната от Вас фирма е член на Сдружението.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

 

10. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате Организацията ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни, както и да направите това сами чрез профила си в сайта на Организацията.

Актуализиране на личните Ви данни може да направите по всяко време или да изпратите искане за това на адрес: gs1bulgaria@gs1bg.org.

 

12. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

-Вашите лични даннида бъдат изтрити;

- Ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време

- Преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

 

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси. Те ще Ви:

- съдействат при упражняването на Вашите права;

- информират допълнително за всяко едно Ваше право.

 

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както ида Ви дадем отговор в законоустановения срок.В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

 

13. Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, моля да се свържете с нас, за да бъде извършена проверка.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

 

14. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

 

Дата на последната й актуализация – април 2018 г.