Документи за регистрация

Необходими документи при кандидатстване за фирмен префикс са:

  1. Регистрационна карта,
  2. копие на ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (ОПР) за последния приключен отчет за съответната финансова година. (При регистрации след м. септември може да се приложи копие на ОПР за деветмесечието на настоящата година),
  3. Писмо за оторизиран фирмен потребител
  4. Молба за членство (попълва се на ръка)

Необходими документи при кандидатстване за номера GTIN и GLN са:

  1. Регистрационна карта,
  2. Писмо за оторизиран фирмен потребител
  3. Молба за членство (попълва се на ръка)

 

Регистрационната карта, писмото за оторизиран потребител и молбата за членство се генерират при извършване на съответните стъпки за регистриране в системата на GS1 България. Документите следва да бъдат разпечатани, подписани от управляващия  на фирмата (молбата за членство попълнена) и изпратени на адреса на GS1 България.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Молба за членство

Образец

Свали
Регистрационна карта

Образец

Свали