Фирмен префиксВстъпителният членски внос се определя на база оборота на фирмата за предходната календарна година и капацитета на фирмения префикс (блок от номера за кодиране). Годишният членски внос е дължим от следващата година след годината на регистрацията и е фиксиран за различните фирмени префикси. 

Фирменият префикс позволява определяне на различните идентификационни номера, предвидени в стандартите за автоматична идентификация:

  • Глобален номер на търговска единица GTIN-13,
  • Глобален номер на локация GLN,
  • Сериен номер на логистична единица SSCC
  • и други.

При изчерпване на капацитета на фирмения префикс, нов може да бъде получен при заплащане на най-ниската встъпителнта вноска за съответния капацитет.

Номера GTIN-8 и GLN

Встъпителният и годишният членски внос за GTIN-8 и GLN са фиксирани.

Определените номера GTIN-8 могат да бъдат използвани само за маркиране на артикулите, за които са издадени. 

Номерата GLN не могат да се използват за идентификация на търговски и логистични единици.

Такси за услуги