На 08.02.2021 г. в 11:00 часа ще се проведе Общо събрание на GS1 България, на адреса на управление на Сдружението: гр. София, ул. „Искър“ № 9 при Дневен ред:

1) Годишен организационен и финансов отчет на дейността за 2020 г.

2) Становище на контрольора по отчета на УС

3) Избор на експерт-счетоводител за изготвяне на доклад по годишните отчети

4) Програма за дейността на Сдружението за 2021г.

5) Бюджет 2021

6) Утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат, предоставяне на мандат за приемане на решения от УС между заседания на ОС.

Съгласно чл. 9 ал. 3 от Устава на Сдружението, асоциираните и почетни членове са поканени да участват в ОС като наблюдатели, като е необходимо да заявят присъствие в писмен вид най-късно до 3 февруари 2021 г. на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org или адрес: ул. Искър №9, 1058 София.