Устав на Сдружение GS1 България

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на настоящия Устав и Решението на учредителното събрание.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „GS1България» („ДЖИЕС 1  България), наричано по-нататък «Сдружение/то».

(2) В кореспонденцията на Сдружението то се идентифицира с неговите наименование, седалище, адрес на управление, съд по регистрацията, номер на съдебната регистрация и БУЛСТАТ.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, община Столична, район Оборище, ул. Искър № 9.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на Сдружението

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в изпълнение на следните цели и задачи:

 1. администриране и популяризиране в България на системата от стандарти GS1 (наричана по-нататък “Система/та”), в т.ч. внедряване на стандарти за автоматична идентификация, електронен обмен на документи и електронно управление, глобална синхронизация на данни, радиочестотна идентификация, както и на добри практики, базирани на Системата;
 2.  насърчаване на всички икономически сектори, както и на публичния сектор да използват стандартите GS1;
 3.  контролиране и координиране използването на Системата в РБългария и  консултиране относно областите на нейното приложение;
 4.  осъществяване на сътрудничество с браншови организации, държавни органи, организации на потребителите и други заинтересовани страни за развитието на Системата;
 5. популяризиране целите и задачите на GS1 AISBL;
 6.  извършване на дейности и предоставяне на услуги, свързани с изпълнение на задълженията към членовете на Сдружението и към GS1 AISBL;
 7.  съдействие за равитие на сътрудничеството между български и чужди фирми и за хармонизация при прилагане на стандартите в търговските отношения между тези фирми;

извършване на всички други законни дейности, които са свързани или спомагат за постигане на посочените цели на Сдружението.

Дейност на Сдружението

Чл. 6. Основни дейности на Сдружението са насочени към подпомагане на неговите членове във връзка с:

 1.  издаване на фирмени префикси GS1, които започват с префикс за РБългария, определен от GS1 AISBL, в съответствие с правилата на последната, с правилата за управление на Системата и с правилата на Сдружението;
 2. предоставяне на единични идентификационни номера GS1, които се определят по реда на постъпване на редовните документи от членовете;
 3. уникалността на предоставяните идентификационни номера;
 4. публикуване на определените на членовете идентификационни номера в сайта на Сдружението и в глобалния регистър на членовете GEPIR;
 5. съдействие при внедряване на електронен код на продуктите;
 6. съдействие за предприемане на правни действия при констатирани нарушения при използване на идентификационните номера, както и при прилагане на Системата на територията на РБългария;
 7. организиране на семинари, симпозиуми, презентации по приложението на Системата;
 8. провеждане на обучение, консултации и предоставяне на информация – по искане на физически и юридически лица, организации и институции – по приложение стандартите на Системата;
 9. издаване, отпечатване и разпространение на печатни издания с материали, свързани с прилагане на Системата;
 10. създаване и поддържане база данни за своите членове;
 11. представляване наинтересите на членове на Сдружението в рамките на неговите основни цели и дейност, определени в този Устав;
 12. сътрудничество със сродни органи и организации от страна и чужбина;
 13. участие в международни проекти и програми, свързани с приложението и развитието на Системата;
 14. генериране и верификация на баркодове;
 15. осъществяване на други позволени от закона дейности, насочени към постигане на целите и изпълнение на задачите на Сдружението.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 7. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица и физически лица (търговци, кооперации, сдружения с нестопанска цел, юридически лица, създадени със специални закони), лица, учредени по предвидения законен начин, които нямат юридическа самостоятелност, но притежават идентификационен номер (граждански дружества, обединения и др. под.), както и всяко лице, което е регистрирано с право да извършва стопанска дейност.

(3) Членовете на Сдружението са активни, асоциирани и почетни членове.

(4) Активни членове на Сдружението са членовете-учредители, както и лицата, посочени в ал. 2, които отговарят едновременно на следните изисквания:

1. най-малко пет години са ползватели на GS1 фирмен/и префикс/и и/или идентификационни номера;

2. в периода, посочен в предходната т. 1 са заплащали редовно и в срок определената имуществена вноска (членски внос);

3. в периода, посочен в т. 1 не са нарушавали устава и вътрешните правила на Сдружението (вкл. и за ползване на GS1 фирмен/и префикс/и и идентификационен/ни номер/а), и с каквото и да било действие/я/бездействие/я не са уронвали авторитета на Сдружението;

4. предложени са за активни членове от Управителния съвет  с негова препоръка.

(5) Асоциирани членове са лицата, посочени в ал. 2 от този член, които са ползватели на GS1 фирмен/и префикс/и и/или идентификационни номера и желаят само да се възползват от дейностите на Сдружението.

(6) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица от страната и чужбина, които са с особени заслуги за постигане на целите и задачите на Сдружението.

Чл. 8. (1) Лицата по чл. 7, ал. 4, които отговарят на изискванията на т.т. 1, 2  и 3 от същата разпоредба, се приемат за активни членове въз основа на молба (по определен образец) до председателя на Управителния съвет на Сдружението (наричан по-нататък „Председател/я/ят”). Управителният съвет – при наличието на условията за активно членство- предлага приемането на лицето за активен член по реда на чл. 7, ал. 4, т. 4 от този устав. Активното членство възниква след решението на Общото събрание за удовлетворяване на молбата,  изпратеното до лицето уведомление за това решение и след като лицето заплати определената от Общото събрание за активните членове встъпителна имуществена вноска (членски внос).

(2) Лицата по чл. 7, ал. 5 се приемат за членове на Сдружението, въз основа на молба (по утвърден образец), изпратена до Председателя. В молбата кандидатът заявява, че приема Устава и вътрешните правила на Сдружението, регламентиращи прилагането на Системата и заявява ползването на префикси и/или номера, посочени в чл. 7, ал. 5. Членственото правоотношение възниква след решение на Управителния съвет (или на упълномощено от него лице) за удовлетворяване на молбата, изпратеното до лицето уведомление за това решение и след получаването на префикс и/или номер и заплащането на определената имуществена вноска (членски внос).

(3) Редът за предоставянето, ползването и прекратяване на ползването на префикси и идентификационни номера се уреждат във вътрешни правила на Сдружението и съобразно правилата/стандартите на GS1 AISBL.

(4) Отказът за членство, изпратен на лицата по ал. 3 може да се обжалва пред  Общото събрание на Сдружението.

(5) Лицата по чл. 7, ал. 6 се приемат за почетни членове на Сдружението от Управителния съвет, по предложение на активен  и/или асоцииран член на Сдружението и след съгласие на лицето и декларация, че приема Устава на Сдружението и вътрешните му правила.

Чл. 9. (1) Всички членове на Сдружението имат право да:

 1. бъдат информирани за организационната дейност на Сдружението и за прилагането на Системата;
 2. участват в организирани от Сдружението мероприятия (семинари, обучения, симпозиуми, презентации, консултации);
 3. бъдат защитавани техни общи права и законни интереси при прилагане на Системата;
 4. получават безплатно, или срещу заплащане издания на Сдружението.

(2) Асоциираните и почетните членове – в срока по чл. 16, ал. 3 от този устав – се канят в Общото събрание, в качеството им на наблюдатели без право на глас, като се допускат в Общото събрание само тези от тях, които  са потвърдили в писмен вид  присъствието си най-малко две седмици преди датата на събранието.

Чл. 10. (1) Активните членове имат право:

 1. да участват лично, или чрез представител в Общото събрание;
 2. да бъдат избирани в управителните и контролни органи на Сдружението;
 3. на един глас, който се упражнява лично или  от техен представител в управителните органи на Сдружението.

(2) Активните членове-учредители са задължени да заплатят учредителна имуществена вноска, в размер и срокове, определени от тях с единодушие в учредителния протокол. При прието от  тези членове в учредителния протокол единодушно решение, някой/някои от тях могат да поемат задължение за плащане на  учредителна имуществена вноска на друг/и член/ве–учредител/и. По решение на Общото събрание учредителната имуществена вноска може да бъде прихваната срещу последващите  годишни вноски, дължими от активните членове – учредители.

Чл. 11. Асоциираните  и почетните членове (чрез техните представители, респ. – лично) имат право  да участват във Форума на ползвателите към Управителния съвет.

Чл. 12.  Всеки член на Сдружението е длъжен да:

 1. спазва изискванията на Устава и вътрешните правила на Сдружението, както и да изпълнява решенията на органите на управление на Сдружението;
 2. съдейства за осъществяване целите и задачите на Сдружението;
 3. предоставя на Сдружението необходимата информация за своята дейност, свързана с прилагането на Системата;
 4. ползва само предоставените му от Сдружението префикси и/или идентификационни номера;
 5. не предоставя (под каквато и да е форма) на трети лица получените от                  Сдружението  идентификационни номера;
 6. информира незабавно Сдружението в случай на констатирани нарушения на изискванията на Системата;
 7. плаща – срещу издаден от Сдружението документ – определените имуществени вноски (членски внос), определени от Общото събрание за всеки вид членство; почетните членове, ако не са получатели на предоставени им от Сдружението префикси/идентификационни номера не дължат заплащане на имуществени вноски (членски внос);
 8. уведомява Председателя за случаи на извършено от члена преобразуване, продажба на предприятие, или предоставяне на лиценз, както и за лицето, което поема правата и задълженията за членство (респ. – правото за ползване на предоставените от Сдружението префикси/идентификационни номера); в посочените случаи се прилагат  документите, определени във вътрешните правила на Сдружението; лицето, което поема правата и задълженията за членство в Сдружението носи отговорност за имуществените вноски, които са дължими за периода преди преобразуването/продажбата/договора за лиценз.

Чл. 13. Правата и задълженията на всеки член са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на друго лице.

Чл. 14.  (1) Членството в Сдружението се прекратява с:

 1. едномесечно писмено предизвестие, отправено до Председателя;
 2. със смъртта, или поставянето под пълно запрещение на члена-физическото лице;
 3. с прекратяване дейността на лицето, посочено в чл. 7, ал. 2 от този Устав;
 4. с изключването на члена с решение на Общото събрание, поради системно нарушение на настоящия Устав, вътрешните правила на Сдружението, и/или поради поведение, което уронва авторитета на Сдружението;
 5. при отпадане на членството, поради  невнасяне на определените имуществени вноски (членски внос), и/или поради системно неучастие в дейността на Сдружението след решение на Управителния съвет; редът за плащане на имуществените вноски се определя във вътрешните правила на Сдружението.

(2) При прекратяване на членството по реда на предходната ал. 1, се прекратяват и правата на лицето да участва в Общото събрание, респ. – да ползва предоставените му от Сдружението префикси/идентификационни номера и лицето се заличава от регистъра на членовете на Сдружението. Ако в посочения в предходното изречение случай лицето продължи ползването на предоставените му от Сдружението префикси/идентификационни номера, това лице носи отговорност пред Сдружението и/или пред негов/и член/ове, по реда и съгласно вътрешните правила на Сдружението.

(3) При прекратяване на членството по реда на ал. 1, лицето на което е прекратено членството, няма право на възстановяване на платените от него към деня на прекратяване на членството имуществени вноски (членски внос).

(4) При прекратяване на членството по реда на ал. 1, т. 5, поради неплащане на определените имуществени вноски (членски внос), членството може да се възстанови, по искане на лицето, ако същото издължи неплатените вноски в срок до две години от прекратяването. След изтичането на срока по предходното изречение членството може да бъде възстановено по реда на чл. 8, ал. 2 от този Устав.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителният съвет;
 3. Форумът на ползвателите към Управителния съвет;
 4. Председателят.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1). Редовно или извънредно Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива, или по искане най-малко на една трета от–  активните членове. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено исканe на активните членове, или оправомощено от тях лице.

(2) Редовно Общо събрание се свиква поне един път годишно.

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявление на адреса на управление на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за провеждането на Общото събрание – мястото, датата, началния час и дневния ред на събранието, както и по чия инициатива то се свиква.

(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината неговите членове.

(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите  активни членове.

(6) Общото събрание се ръководи от Председателя.

Чл. 17. (1)Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. одобрява насоките за дейността на Сдружението;
 3. приема организационния и финансов отчет за дейността на Управителния съвет;
 4. приема бюджета на Сдружението;
 5. приема, променя и отменя вътрешните правила на Сдружението;
 6. приема решения за участие на Сдружението в други сдружения и дружества, както и откриването и закриването на клонове на Сдружението;
 7. определя числения състав на Управителния съвет, избира за срок от  четири години и освобождава неговите членове;
 8. избира за срок от  четири години измежду членовете на Управителния съвет и освобождава председателя на Управителния съвет;
 9.  избира за срок от  четири години и освобождава контрольора на Сдружението;
 10. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни правила, регламентиращи дейността на Сдружението.
 11. приема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 12. определя размерите на дължимите от членовете на Сдружението имуществени вноски (членски внос);
 13. приема тарифа за таксите  за услугите извършвани от Сдружението;
 14. приема решения, свързани с имуществото на Сдружението;
 15. приема решения за образуване на целеви парични фондове;
 16. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 17. определя адреса на Сдружението;
 18. създава съвети, комисии, секции и др. помощни органи на Сдружението;
 19. приема решения по въпроси, поставени от членовете;
 20. избира експерт-счетоводител за изготвяне на доклад по годишните отчети;
 21. одобрява организационната структура на Сдружението;
 22. приема други решения, предвидени в настоящия Устав.

(2) Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите, а по ал. 1, т. т. 1, 11, 14 и 16 – с мнозинство две трети от присъстващите.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Общото събрание не може да възлага на други органи на Сдружението правата, посочени в ал. 1, т.т. 1, 3, 4, 7,  8, 10 и 11.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18. (1) За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица измежду всички членове (респ. – техни представители), като повече от половината от състава на Управителния съвет са ползватели на системата и на префиксите. Юридическите лица, които са членове на Сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението

 

(2) Управителният съвет се състои най-малко от пет и май-много от единадесет члена, който числен състав включва и неговия председател.

(3) Управителният съвет се свиква най-малко четири пъти годишно от Председателя по негово решение, и/или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(4) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя и се считат за редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Чл. 19. (1) Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. одобрява и внася за приемане в Общото събрание своя организационен и финансов отчет;
 3. одобрява и внася за приемане в Общото събрание програма за дейността на Сдружението;
 4. учредява награди и почетни знаци на Сдружението;
 5. определя лице за извършване на ликвидация на Сдружението;
 6. изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание и от настоящия Устав, както функции, които не са предоставени на Общото събрание или на друг орган по закон или съгласно този устав.

(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решението по ал. 1, т. 5 се приема с мнозинство от всички членове.

(3) В заседанията на Управителния съвет участват с право на съвещателен глас изпълнителният директор на Сдружението, и/или неговият заместник, които се назначават от Председателя.

(4) За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение.

В. ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 20. (1) Форумът на ползвателите („Форум/а/ът” ) към Управителния съвет:

 1.  предлага членове на Управителния съвет (с изключение на членовете на първия Управителен съвет), отговарящи на критериите, приети от Общото събрание;
 2. внася за одобрение в Управителния съвет, респ. чрез Управителния съвет – в Общото събрание на предложения/становища за:

а) годишен организационен и финансов отчет;

б) годишна програма за дейността на Сдружението;

в) награди и почетни знаци на Сдружението;

г) изменение и допълнение на вътрешните правила на Сдружението;

д) организационната структура на Сдружението;

e) създаване на съвети, комисии, работни групи към Сдружението;

ж) сътрудничество със сродни организации.

(2) Форумът се свиква от Председателя най-малко веднъж годишно по предварително определен дневен ред. Всеки член на Форума може да прави предложение за обсъждане на  допълнителни въпроси, които да се включват  в дневния ред на следващото заседание, ако повече от половината членове на Форума изразят писмено съгласие за това

(3) Заседанията на Форума се ръководят от Председателя.  Форумът може да обсъжда, респ. – да прави предложения по въпроси от дневния ред и неприсъствено – по електронен път, и/или чрез телефон/факс.

(4) Становищата на Форума по въпроси, които са от компетентност на Общото събрание се предоставят чрез Председателя, който ги внася в Общото събрание със свое предложение.

Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 21. (1)Председателят:

 1. ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. представлява Сдружението;
 3. утвърждава щата на Сдружението;
 4. сключва, променя и прекратява трудовите договори със служители на Сдружението, както и всички други договори на Сдружението с физически и юридически лица;
 5. издава вътрешни заповеди;
 6. ръководи заседанията на Общото събрание;
 7. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и на Форума;
 8. внася в Управителния съвет предложенията/становищата на Форума;
 9. координира връзките на Сдружението с държавните и недържавни органи и организации, вкл. и с международни такива;
 10. изпълнява и други дейности, възложени му от Общото събрание, Управителния съвет и настоящия Устав.

(2) При отсъствие на Председателя той упълномощава друг член на Управителния съвет, който да го замества.

(3) Председателят може да изпълнява функциите си и на обществени начала.

Чл. 22. (1) Контролен орган на Сдружението е контрольорът, който се кани да участва със съвещателен глас в заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Форума.

(2) Контрольорът:

1. контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата, съобразно приетия бюджет на Сдружението;

2. представя свое становище по отчетите на Управителния съвет и Общото събрание;

3. отчита своята контролна дейност пред Общото събрание;

4. представя становище по възражения на членове на Сдружението срещу решения на органите му на управление.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 23. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги, участие в дружества, други законни приходи.

(2) Издръжката на Сдружението се осигурява от:

 1. имуществени вноски (членски внос);
 2. такси за извършени услуги;
 3. дарения и други законни източници

(3) Сдружението не разпределя печалба. Приходите от неговата дейност (стопанска и нестопанска) могат да се използват само за неговата издръжка, както и за постигане на определените в този устав цели на Сдружението, вкл. и за развитие на дейността и подобряване на качеството на предоставяните от Сдружението услуги.

Чл. 24. Финансовата дейност на Сдружението се извършва в съответствие с приетия от Общото събрание годишен бюджет.

Чл. 25. Сдружениетоотговаря за поетите от него задължения с имуществото си. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове За задълженията на Сдружението членовете му отговарят до размера на определените имуществени вноски (членски внос).

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. (1)Сдружението може да бъде прекратено при наличие на законните основания.

(2) При прекратяването определено от Управителния съвет лице извършва ликвидация.

(3) При ликвидацията останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предава на юридическо лице с нестопанска цел, сходна с тази на  Сдружението в областта на прилагане на Системата за идентификация и за електронен обмен на данни, което лице е определено с решение на  Общото събрание с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове. В случай, че Общото събрание не постигне такова съгласие, и/или ако не съществува юридическо лице със сходна дейност, и/или ако съществуват  повече от едно такова юридическо лице, останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предава на член-учредител, определен с квалифицирано мнозинство от учредителите на Сдружението.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27.  Сдружението има кръгъл печат с надпис „Сдружение „GS1България» – София» Печатът се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, върху издаваните удостоверения и други документи и върху кореспонденцията.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  РАЗПОРЕДБА

§ 1. Този Устав е приет от Общото събрание, състояло се на 05.04.2016 г.