Толерирането на разточителни разходи в сферата на здравеопазването е немислимо в днешните условия за снижаване на разходите. Несъответствия в ценообразуването увеличават оперативните разходи за доставчици, обединения за закупуване на лекарства (GPO), производители и дистрибутори. В стремежа да се постигне по-хармонизирано ценообразуване, работната група на Асоциацията на дистрибуторите в здравната индустрия в САЩ (Health Industry Distibutors Association, HIDA)  разработи секторни стандарти за намаляване на несъответствията при ценообразуването между търговските партньори. Препоръките имат за цел да подобрят администрирането на договори въз основа на три ръководни принципа:

  • Автоматизация. Преминаване към 100% електронни комуникация и транзакции. Всеки процес, който не може да бъде автоматизиран, трябва да бъде преработен.
  • Стандарти. Нестандартните процеси и идентификатори създават объркване и допълнителни разходи. За идентифициране на продуктите и местоположенията, силно се препоръчва използването на стандартите GS1: Глобални номера GTINза продуктите и Глобални номера на локация GLN за фирмите и техните физически локации. Използването на  различни номера за една и съща локация, в зависимост от системата на търговския партньор, създава неудобство и е предпоставка за грешки. Предимство на универсалния GLN за местоположение е, че значително намалява броят на идентификаторите, които трябва да се управляват от доставчиците. Златният стандарт за предаване на информация са стандартните, електронни съобщения по EDI (електронен обмен на данни). CSV файлове, съответни на EDI формати, са приемлива алтернатива.
  • Навременност. Всички страни трябва да се споразумеят за срокове за преговори, които да позволят навременно уведомяване за промени в договора, независимо от неговия вид, така че всеки да има достатъчно време да определи правилното ценообразуване и да се избегнат несъответствия и скъпо преработване. Решаването на проблемите, свързани с ценообразуването, е изключително предизвикателно, тъй като съществуват хиляди нестандартни бизнес процеси, дефиниции и формати на данни.

Пълният доклад на Асоциацията може да намерите на: http://www.streamlininghealthcare.org/Improving-Pricing-Accuracy