На 10.04.2017 г. в 11:00 часа ще се проведе Общо събрание на GS1 България, на адреса на управление на Сдружението: гр. София, ул. „Искър“ № 9 при Дневен ред:

1. Годишен отчет за организационната и финансова дейност на Сдружението
2. Становище на контрольора по отчета
3. Програма за дейността на Сдружението за 2017
4. Финансови и организационни въпроси

Съгласно чл. 9 ал. 3 от Устава на Сдружението, асоциираните и почетни членове са поканени да участват в ОС като наблюдатели, като е необходимо да заявят присъствие в писмен вид най-късно до 27 март 2017 г. на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org или адрес: ул. Искър №9, 1058 София.